Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

"Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci szkolnych

I. Główne założenia konkursu. 


 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”, ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec.

 2. Konkurs rozpoczyna się 10.11.2021 r. i trwać będzie do 10.12.2021 r.

 3. Temat prac konkursowych: „Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową".

 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 1-8.


II. Cele konkursu:

 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.


III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami przestrzennymi:
  w 3 kategoriach konkursowych: stroik, choinka, bombka.

 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Możliwe jest przesłanie max. 5 prac z danej grupy wiekowej.

 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

 7. Komisja Konkursowa spośród przekazanych prac, wybierze laureatów w każdej kategorii wiekowej. 1. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane: • imię i nazwisko dziecka,

 • wiek dziecka,

 • adres placówki, telefon, e-mail,

 • imię i nazwisko opiekuna. 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 10 grudnia 2021 r.na adres:


Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”
ul. Orląt Lwowskich 2
41-208 Sosnowiec

z dopiskiem "Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową"

 1. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Sperka, Monika Lamprecht, Aneta Mateja.
  10. Do każdej pracy MUSZĄ być dołączone zgody zamieszczone jako załączniki.

 2. Wyniki konkursu i nagrody:

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.12.2021 r. na stronie www.bliżejprzedszkola.pl
  i stronie internetowej Szkoły.

 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 5. Nauczyciele chcący otrzymać dyplomy i podziękowania proszeni są
  o przesłanie koperty zwrotnej formatu A4 z naklejonym znaczkiem i adresem zwrotnym lub na adres e-mail: agniese@interia.pl przesłać prośbę o elektroniczną formę podziękowania.

 6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału
  w konkursie.

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego.

 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
  i wykorzystanie danych osobowych uczestników oraz prac konkursowych w celu promocji szkoły.

 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.


 

IV. Uwagi:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 2. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora konkursu.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia :)

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………,

jako rodzic / prawny opiekun dziecka ………………………………………..…, oświadczam, że:

 1. Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową” (zwanym dalej Konkursem).

 2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki
  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 3. Udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych lub związanych
  z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach,
  a w szczególności: w reklamie każdego rodzaju, we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich — poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe, a w szczególności w reklamie i promocji.

 4. Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

 5. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej
  i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu.


...........................................
data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt:
„Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową”

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową” dotyczące ochrony danych osobowych. Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został poinformowany iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnowcu.

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnowcu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji. 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu: • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” w Sosnowcu jest dobrowolne, ale niezbędne dla właściwej realizacji konkursu oraz do udziału w konkursie.


...........................................
data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.12.2021

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny