Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Najbardziej puchaty niedźwiedź polarny – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu serdecznie zaprasza dzieci klas 1-3 do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Najbardziej puchaty niedźwiedź polarny

Tematem konkursu jest wykonanie pracy przedstawiającej misia polarnego.
Technika wykonania prac: do wyboru malarstwo, rysunek, praca przestrzenna.
Prace na formacie max. A3.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Nie będą oceniane prace zbiorowe. Jedna instytucja może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Warunkiem zakwalifikowania pracy na konkurs jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy poprzez wypełnienie zgody:

***

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie pt.: „Najbardziej puchaty niedźwiedź polarny w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

***


Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zwierający:

imię i nazwisko uczestnika konkursu,
wiek uczestnika,
nazwę instytucji,
dane kontaktowe (telefon, adres mailowy).

Prace na konkurs są przyjmowane do 26 lutego.

Prace należy wysyłać na adres:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu
ul. Zamkowa 17
41-200 Sosnowiec

z dopiskiem Justyna Rzegoczan

Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodziców/opiekunów na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie.

Prace będą oceniane pod względem: wrażliwości artystycznej, pomysłowości, umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości, oryginalności ujęcia tematu, sposobu radzenia sobie z wybraną techniką.


 

„Najbardziej puchaty niedźwiedź polarny”

 

Tematem konkursu jest wykonanie pracy przedstawiającej misia polarnego.

Technika wykonania prac: do wyboru malarstwo, rysunek, praca przestrzenna.

Prace na formacie max. A3

Celem konkursu jest:

 • zachęcanie do poszukiwania niestandardowych pomysłów,

 • poznawanie specyfiki przyrody, w której żyją niedźwiedzie polarne,

 • ćwiczenie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości


REGULAMIN KONKURSU

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych: 7- 10 lat

 2. Technika prac: malarstwo, , rysunek. Prace na formacie max. A3, praca przestrzenna

 3. Zgłoszenie pracy na konkurs:


Warunkiem zakwalifikowania pracy na konkurs jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy poprzez wypełnienie zgody:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie pt.: „Najbardziej puchaty niedźwiedź polarny w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zwierający: imię i nazwisko uczestnika

konkursu, wiek uczestnika, nazwę instytucji, dane kontaktowe (telefon, adres mailowy).

 1. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Nie będą oceniane prace zbiorowe.

 2. Jedna instytucja może nadesłać maksymalnie 3 prac.

 3. Prace należy wysyłać na adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17, z dopiskiem Justyna Rzegoczan

 4. Ostatecznym terminem dostarczenia prac jest piątek 26 lutego 2021r.

 5. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.

 6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi do 12 marca.

 7. Nie będą uwzględniane prace zbiorowe, prace nieczytelnie opisane.

 8. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 500 195 028

 9. Szkoła nie odsyła prac.

 10. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem konkursu jest  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu.  41-200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 Justyna Rzegoczan. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, i jest niezbędne do przystąpienia przez

Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


Uczestnik oświadcza, że:

 1. a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 2. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, który w pełni akceptuje;

 3. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

 4. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;


III. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny;

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania opisanego w pkt. I Regulaminu.

Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Sportową Szkołę nr 17 w Sosnowcu wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród oraz jego pracy nadesłanej na konkurs w celach dokumentacyjnych i promocyjnych szkoły (strona internetowa)

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu 02.02.2021.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26.02.2021

Nagrody: rzeczowe - Upominki

Przedział wiekowy: 7-10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny