Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs dla dzieci przedszkolnych „EKO – MODA”

Przedszkole 155 "Polanie" w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie "EKO - MODA". Zadaniem konkursowym jest wykonanie stroju dla dziecka, z surowców wtórnych. Następnie wykonanie fotografii tego stroju i przesłanie na adres naszej placówki. Na prace czekamy do 7.05.21r. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Zapraszamy!

EKO-MODA

Regulamin ogólnopolskiego konkursu  "EKO -MODA":

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 155 z Oddziałami Integracyjnymi „POLANIE” w Poznaniu. Koordynator konkursu: Dominika Ciesiółka, Magdalena Jankowska, Wioletta Kaźmierczak (mail kontaktowy: wioletta.k181@wp.pl)

 2. Konkurs jest kierowany do przedszkolaków z całej Polski (dzieci 3 – 6 - letnich).

 3. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace.

 4. Cel konkursu:

  • rozwijanie kreatywności i twórczości dziecięcej

  • kształtowanie postawy proekologicznej

  • współpraca międzyprzedszkolna. 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • wykonanie stroju z wykorzystaniem surowców wtórnych,

  • zrobienie fotografii w zaprojektowanym stroju (przedszkolak ubrany w strój),

  • wydruk zdjęcia w formacie A4. 6. Termin wysyłania prac do 7.05 2021r. (liczy się data stempla pocztowego).

 7. Adres przesyłki:


Przedszkole nr 155 „POLANIE”

Os. Winiary 2, 60-665 Poznań

z dopiskiem KONKURS EKO-MODA

 1. Wymogi dotyczące pracy:

  • Zgodność z tematyką

  • Kreatywność

  • Praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (zamieszczona na pracy):

   • Imię i nazwisko oraz wiek dziecka

   • Nazwa oraz adres Przedszkola

   • Imię i nazwisko nauczyciela

   • Adres mailowy nauczyciela  • Do pracy należy dołączyć zgody (załączniki)! 2. Kryterium wyboru pracy:


Niezależna komisja powołana przez organizatorów konkursu, wyłoni zdobywców
3 pierwszych miejsc (przyznana zostanie I, II, III nagroda w w/w konkursie) oraz wyróżnienia.

Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • Kreatywność

 • Estetyka 1. Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.

 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 3. Nauczyciele prowadzący otrzymają zaświadczenie o udziale w konkursie drogą mailową.

 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają Dyplom za udział w konkursie drogą mailową.

 5. Ogłoszenie wyników na stronie Bliżej Przedszkola oraz na stronie organizatora: http://przedszkole155.pl/w dniu 14.05. 2021r.

 6. Nagrody zostaną wysłane do placówki, do której uczęszcza laureat/laureatka.


Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek dziecka)…………………………………………………………………………………………

w ogólnopolskim konkursie plastycznym EKO-MODA, którego organizatorem  jest Przedszkole nr 155 „POLANIE” w Poznaniu.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka (uczestnika konkursu)

……………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 155 „POLANIE” z siedzibą os. Winiary 2 w Poznaniu moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)…………………………………………………………………

w celu  umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym EKO-MODA, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka (uczestnika konkursu)

…………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 155 „POLANIE” z siedzibą os. Winiary 2 w Poznaniu danych osobowych mojego dziecka

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………

w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na zdjęciach zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie plastycznym EKO-MODA organizowanym przez Przedszkole w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka (uczestnika konkursu)

…………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora ogólnopolskiego konkursu plastycznego EKO-MODA, którym jest Przedszkole nr 155 z Oddziałami Integracyjnymi „POLANIE” w Poznaniu, moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego EKO-MODA

………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela prowadzącego

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych oraz Państwa dziecka, w tym w zakresie wizerunku jest Przedszkole nr 155 POLANIE z siedzibą os. Winiary 2, Poznań.

 • We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwa kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt: iod4oswiata@poznan.pl

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji i udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym EKO-MODA, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania danych na stronie internetowej Przedszkola oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych prze Przedszkole innym osobom.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwo zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole 155 "Polanie" w Poznaniu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14.05.21r

Nagrody: Książki o tematyce dziecięcej

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny