Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2021

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2021. Celem konkursu jest promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody przez uczniów, umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia oraz zachęcanie do pogłębiania zainteresowań światem nauki. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce.

Zadanie konkursowe: uczestnicy przygotowują film prezentujący JEDNO wybrane doświadczenie przyrodnicze (wraz z jego wyjaśnieniem). Można pracować indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Opiekunem autora pracy konkursowej może być nauczyciel lub rodzic.
Czas trwania filmu –do 3 minut. Struktura przesyłanych  filmów  winna  być  następująca:  tytuł, doświadczenie  z  wyjaśnieniem, imię  i  nazwisko uczestnika/-ów i opiekuna oraz nazwa szkoły.

Prace można przesyłać na nośniku CD lub pendrive. Nośniki nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Każdy nośnik należy włożyć do koperty A4 lub A5 i opisać wg schematu podanego w regulaminie konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- przysłanie opisanej metryczką pracy wraz z kartą zgłoszenia, którą stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (jedna praca –jedno zgłoszenie),
- podpisanie i przesłanie razem z pracą oświadczenia z klauzula informacyjną – załącznika nr 2 do regulaminu konkursu.

Kryteria oceny to poprawność merytoryczna, bezpieczeństwo zachowane podczas wykonywania doświadczenia, odniesienie do codziennego życia, pomysłowość, oryginalność pracy oraz kompetencje filmowe.

Prace należy przesłać w terminie od 15.02.2021 do 30.04.2021  r. (decyduje  data  stempla  pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
ul. Narutowicza 8
20 -004 Lublin

z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2021

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin konkursu movie science 2021
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy