Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Hafciarski „Świat malowany nitką”

REGULAMIN


 Ogólnopolskiego
Konkursu Hafciarskiego
„Świat malowany nitką”Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41
im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej


Cele konkursu:


Wpływ na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i spostrzegania wszechobecnego piękna przyrody;


Rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,


Promowanie technik rękodzielniczych, jako wspaniałego hobby.


Popularyzacja techniki haftu matematycznego (strukturalnego) wśród dzieci i młodzieży.


Informacje o konkursie:


Konkurs „Świat malowany nitką” jest indywidualnym konkursem dla dzieci
i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat szkół podstawowych oraz domów kultury, którego celem jest promowanie piękna otaczającej przyrody za pomocą haftu matematycznego (strukturalnego).


Tegorocznym tematem są sowy w różnych odsłonach.


Warunki uczestnictwa:Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz domów kultury.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy techniką haftu matematycznego.


Do każdej pracy należy dołączyć poniższe informacje PISANE WYRAŹNYM DRUKIEM lub KOMPUTEROWO:


imię i nazwisko autora,


wiek autora,


imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,


nazwę, adres i telefon kontaktowy placówki.


Format pracy – A4.


Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 1 pracę.


Prace konkursowe oraz oświadczenie uczestnika (załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście lub przesyłką do dnia 21 maja 2021 roku (decyduje data wpływu) na adres:


Szkoła Podstawowa nr 41
ul. Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska


Konkurs „Świat malowany nitką”


(przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem).
WSZYSTKIE PRACE Z DANEJ PLACÓWKI NALEŻY PRZESŁAĆ W JEDNEJ PACZCE
(za przesłanie prac odpowiada koordynator konkursu w danej placówce).Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.


Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych
z podziałem na kategorie wiekowe: 10-12 lat, 13-15 lat. Prace te zostaną nagrodzone.
 1. Komisja może (ale nie musi) przyznać wyróżnienia.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Dodatkowe uwagi organizacyjne:


Praca konkursowa nie może pod żadnym względem naruszać praw osób trzecich,
a w szczególności cudzych praw autorskich.


Wpływ na ocenę pracy będą miały: oryginalność, staranność oraz pomysłowość
w odniesieniu do tematu konkursu.


Jednostką zgłaszającą indywidualne prace do konkursu jest określona regulaminem placówka oświatowa, która dostarcza osobiście lub przesyła prace do Organizatora wyłącznie na własny koszt.


Nadesłane prace, niespełniające wymogów niniej­szego regulaminu, nie będą brane pod uwagę podczas oceny.


Wszystkie prace z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.


Prace mogą być wykorzystane przez Organizatora na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej, portalach miejskich, wystawach oraz w innych formach promujących konkurs.
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody (bez zastrzeżeń) na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Terminarz konkursu:

  • Nadsyłanie prac do 21 maja 2021 roku
  • Podanie wyników do 1 czerwca 2021 roku
   na stronie internetowej szkoły: www.sp41.mssm.pl


9 . Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane pocztą do dnia 22 czerwca 2021 r.
Organizator konkursu:


Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej


41-700 Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 15


tel. 32 248-18-28


Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.


 

Załącznik nr 1


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKAOgólnopolskiego Konkursu Hafciarskiego
„Świat malowany nitką”


IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY.......................................................................................
NAZWA I ADRES PLACÓWKI: ..................................................................................................


OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………………………………………………..………………
(imię i nazwisko)


w konkursie pt. „Świat malowany nitką”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Gwarków Rudzkich
w Rudzie Śląskiej. Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).


Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojemu dziecku podczas rozstrzygnięcia w/w konkursu
i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich
w Rudzie Śląskiej, gablotach i tablicach wystawienniczych, stronie internetowej szkoły sp41.mssm.pl, Telewizji Kablowej „Sfera”, gazetach i portalach lokalnych oraz innych mediach związanych z promocją konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych mojego dziecka na dyplomach konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji Szkole Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest wizerunek oraz głos mojego dziecka i emitowanie nagrania w programach realizowanych przez Miejską Telewizję Kablową „Sfera” z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań
z wizerunkiem mojej osoby i mojego dziecka imieniem i nazwiskiem.


W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
  w tym profilowania (art. 22 RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej;


2) z inspektorem ochrony danych SP41im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail sp41ruda@wp.pl,


3) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;


4) dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia przedmiotowego konkursu;


5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana dziecka i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;


6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu;


8) Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


…………….……………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21/05/2021

Nagrody: drobne upominki, dyplomy

Przedział wiekowy: 10-15

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny