Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny „Głoska [r] w przysłowiach”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt. „Głoska [r] w przysłowiach”.

Cele konkursu: - rozwijanie werbalnej aktywności twórczej uczniów, - poszerzanie zakresu słownictwa i doskonalenie umiejętności wypowiadania się, - automatyzacja wymowy głoski [r] przyswojonej w toku ćwiczeń, - rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – III uczestniczących w zajęciach terapii logopedycznej.
2. Technika wykonania pracy (płaska): rysunek, wydzieranka, malowanie farbami.
3. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną ilustrującą wybrane przysłowie, utrwalające prawidłową artykulację głoski [r] podczas zajęć terapii logopedycznej. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.
4. Format pracy: A4, A3.
5. Ilość prac z każdej placówki: 5 (tylko prace indywidualne).
6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko, wiek ucznia; adres i nr telefonu placówki; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (wychowawcy lub logopedy) pod kierunkiem, którego została wykonana praca; treść przysłowia oraz załącznik nr 1, nr 2.
7. Kryteria oceny: samodzielność, ujęcie tematu, walory artystyczne.
8. Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
9. Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa.
10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 21 maja 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego ul. Niska 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
z dopiskiem KONKURS – „GŁOSKA [R] W PRZYSŁOWIACH”

Organizator nie odpowiada za ewentualnie uszkodzenia pracy podczas transportu (prosimy o właściwe ich zabezpieczenie).
11. Rozstrzygnięcie konkursu 31 maja 2019 r., o wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki.
12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych uczniów zostaną przesłane
pocztą w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych uczniów i opiekunów.
14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
15. Organizator nie bierze udziału w konkursie.
Osoby odpowiedzialne: Renata Potrzeszcz, Jolanta Religa, Iwona Kościołek
(telefon kontaktowy: 41 2654343).

 

I-Ogólnopolski-Konkurs-Logopedyczno-Plastyczny-PSP-3
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny