Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody. „Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

DLACZEGO WARTO PRZYWRÓCIĆ TRADYCYJNE SADY?

Na przestrzeni lat krajobraz wsi bardzo się zmienił – tradycyjne uprawy zastąpiły te „przemysłowe”. Dotyczy to także sadów. W ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 80% zasobów tradycyjnych odmian drzew owocowych. Zostały one wyparte przez nowe, bardziej wydajne i corocznie owocujące odmiany, które z kolei wymagają dużo większej i stałej opieki, w tym ochrony chemicznej. Dzisiejszy sad owocowy jest opryskiwany nawet 30 razy w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego.

Zmniejszanie puli starych odmian i ciągła uprawa tych samych, nowych, przyczynia się do zmniejszania różnorodności biologicznej. Zachowanie bioróżnorodności jest niezwykle ważne dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Jednym ze sposobów jej ochrony jest przywrócenie tradycyjnych odmian drzew owocowych. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie społeczeństwa żywnością pozyskiwaną naturalnymi metodami, bez użycia chemicznych środków ochrony roślin. Właśnie dlatego warto wykorzystać ten czas i już teraz podjąć walkę o tradycyjne sady.

Dlaczego jest to tak ważne? Stare odmiany drzew owocowych, co prawda nie owocują co roku, ale za to nie wymagają tak dużej pielęgnacji i ochrony jak odmiany „przemysłowe”. Są one naturalnie odporne na mróz oraz na wiele chorób i szkodników. Przywracanie sadów, w których rosną właśnie takie drzewa, to przywracanie środowiska naturalnego dla wielu organizmów, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Co za tym idzie zwiększa się populacja dzikich zapylaczy, co ma bardzo pozytywny wpływ nie tylko na sad, ale wszelkie okoliczne uprawy. W ten sposób zwiększa się też różnorodność biologiczna.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczka pocztowego, które przedstawiają sady, ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.
Znaczki, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisującej się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady, ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.

Myśląc o tradycyjnych sadach należy zwrócić przede wszystkim uwagę na: cechy drzew starych odmian (jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, brzoskwiń), naturalne metody uprawy, wprowadzanie roślin towarzyszących, sojuszników, sposoby walki z szkodnikami i chorobami.

Tematyka zgłaszanych prac powinna ściśle wiązać się z przesłaniem „Przywróćmy tradycyjne sady”, czyli ukazywać sady, które spełniają kryteria tradycyjnych sadów.

ADRESACI PROJEKTU
•  Klasy 4-8 szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie;
•  Domy kultury;
•  Młodzież w wieku 10–19 lat;
•  Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą rolę Koordynatorów konkursu na terenie placówki;

Do zadań Koordynatora należy przeprowadzenie:
•  wewnętrznej kampanii informacyjnej na temat inicjatywy;
•  zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy nt. tradycyjnych sadów i ich roli w ochronie środowiska i zwiększenia różnorodności biologicznej;
•  wewnętrznego konkursu na projekt znaczka pocztowego.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

ETAP WEWNĘTRZNY – w tym etapie wybierany jest Koordynator konkursu, który zarejestruje placówkę na stronie konkursu. Spośród prac wykonanych przez uczniów należy wybrać maksymalnie 3 najlepsze. Wybór prac powinien odbyć się drogą głosowania. Etap kończy się przesłaniem przez Koordynatora raportu z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI – do tego etapu przechodzą maksymalnie 3 najlepsze prace z danej placówki. Obowiązkiem Koordynatora konkursu jest przesłanie ich skanów do organizatora za pośrednictwem strony konkursu. Wszystkie nadesłane prace będą widoczne na stronie konkursu oraz zostaną ocenione przez Komisję Sędziowską.

TERMINARZ

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku.

Do 14 maja 2019 roku placówki mają czas na przeprowadzenie konkursów wewnętrznych i nadsyłanie prac konkursowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w pierwszej połowie czerwca 2019 roku. Natomiast we wrześniu 2019 roku odbędzie się wernisaż połączony z wręczeniem nagród.

SOM-3_informacja_prasowa_03.png
WYNIKI I WRĘCZENIE NAGRÓD

Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:
•  3 nagrody główne;
•  10 wyróżnień.

Wyniki posiedzenia Komisji zostaną opublikowane w pierwszej połowie czerwca 2019 roku na stronie internetowej Konkursu.

Na nagrodę główną oraz wyróżnienia składają się nagrody rzeczowe dla autora projektu oraz koordynatora konkursu. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Na bazie zwycięskich prac konkursowych powstaną 3 znaczki pocztowe z kolekcji „Świat oczami młodych” promujące tradycyjne sady, które Poczta Polska wyda we wrześniu 2019 roku.

Wernisaż, w ramach którego obędzie się wręczenie nagród oraz premiera znaczków zaplanowany jest na jesień 2019 roku. Będzie to uroczyste zakończenie 3. edycji konkursu.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2019

Nagrody: publikacja pracy na znaczku pocztowym

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny