Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Ekologiczny „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  Ekologiczno - Plastycznego „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” (zwany dalej: „Konkursem”).

 2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno - Plastycznego „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” jest Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie (zwana „Organizatorem”).

 3. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu dotyczącego dokarmiania ptaków zimą.
  Plakat musi zawierać hasło promujące akcję pomocy ptakom.

 4. Konkurs jest adresowany do dzieci ze szkół podstawowych (zwanych dalej „Uczestnikami”) z terenu całej Polski.

 5. Cele Konkursu:


a) kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania ptaków
w okresie zimy i konieczności ich dokarmiania;
b) zdobywanie wiedzy na temat wybranych gatunków ptaków przebywających zimą w Polsce;
c) rozbudzanie zamiłowania i szacunku wobec przyrody
d) kreowanie proekologicznej postawy wobec środowiska naturalnego, w którym bytują ptaki
e) umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych oraz rozbudzanie kreatywności;
f) wymiana doświadczeń uczniów z różnych placówek oraz zaprezentowanie ciekawych pomysłów pomocy skrzydlatym przyjaciołom.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu (zwanego dalej: „Przedmiotem Konkursu”) promującego ideę dokarmiania ptaków zimą.

 2. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez komisję (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność plakatu z wymaganiami wskazanymi
  w REGULAMINIE, estetyka pracy oraz oryginalność. 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:


a) kategoria I- uczniowie klas I-III
b) kategoria II – uczniowie klas IV- VIII

 1. Każda placówka może nadesłać nieograniczoną ilość prac.

 2. Prace konkursowe powinny być:


a) wykonane indywidualnie i samodzielnie,
b) w formacie minimum A3,
c) wykonane techniką dowolną – płaską, umożliwiającą zeskanowanie, w celu wykorzystania plakatu do promowania idei dokarmiania ptaków zimą.
d) czytelnie opisane na odwrocie:
- imię i nazwisko autora,
- kategoria, do której kwalifikuje się uczeń,
- dokładny adres wraz z adresem mailowym szkoły oraz numerem telefonu placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca.

3. Organizacja Konkursu

1. Terminarz Konkursu:
Składanie prac do 31 stycznia 2020r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły
https://sp279.edupage.org/ i na Facebooku            https://www.facebook.com/profile.php?id=100030658605726 8 lutego 2020r.

W dniach 02.2010r. - 7.02.2020r. wśród wszystkich Uczestników zostanie przeprowadzony „Internetowy” Plebiscyt Publiczności.
Uczestnicy serwisu społecznościowego „Facebook” będą mogli zagłosować
na wybraną przez siebie pracę poprzez przycisk „Lubię to” pod daną grafiką.
Każdy użytkownik może oddać głos na dowolną liczbę prac. Twórca zwycięskiej pracy otrzyma Nagrodę Publiczności.

Wystawa pokonkursowa: 3.02.2020r. - 7.02.2020r.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą.

Zwycięskie szkoły oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu również pocztą elektroniczną na adres mailowy szkoły.

 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres szkoły:


Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”
ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa z dopiskiem KONKURS OGÓLNOPOLSKI „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”.

 1. Do prac konkursowych należy dołączyć dwa podpisane załączniki dostępne w Regulaminie.

 2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonuje oceny prac Uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:


a) poziom artystyczny,
b) sposób ujęcia tematu,
c) staranność wykonania,
d) zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełnią warunków określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie).

 1. Komisja Konkursowa, podczas obrad, wybierze I, II i III Nagrodę w każdej kategorii wiekowej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub do połączenia dwóch kategorii w przypadku zbyt małej liczby prac w danej kategorii. • 4. Nagrody 1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej.

 2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.

 3. Nauczyciele, którzy przygotują laureatów konkursu otrzymają podziękowania.

 4. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. • 5. Postanowienia końcowe 1. Przekazując pracę na Konkurs, autor zgadza się na ekspozycję pracy podczas posiedzenia Komisji Konkursowej oraz na opublikowanie pracy na stronach internetowych szkoły i na Facebooku.

 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych.

 3. Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 5. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Załącznik 1

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 279 ul. Cyrklowa 1
  w Warszawie 04-044.

 2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” i promocji laureatów.

 3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

 4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.

 5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów.

 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO.

 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie.

 8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika.


 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji.

........................................................................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ............................................

 

 

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno-Plastycznego
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny