Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs plastyczno – konstrukcyjny „Kreatywne ORIGAMI”

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno - konstrukcyjnym

   KREATYWNE ORIGAMI

 Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

w Płocku z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 2, Filia ul. Pocztowa 13.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania u dzieci sztuką ORIGAMI,

 • wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci,

 • rozwijanie u dzieci kreatywności,

 • budzenie w dzieciach wrażliwości estetycznej,

 • rozwijanie wyobraźni, logicznego myślenia i podzielności uwagi,

 • kształcenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej,

 • zachęcanie dzieci do zabawy techniką ORIGAMI jako formą spędzania wolnego czasu,

 • kształcenie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych,

 • zachęcanie dzieci do odkrywania swoich możliwości.


 Uczestnicy: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:

Praca konkursowa polega na wykonaniu techniką ORIGAMI pracy o tematyce dowolnej rozwijającej kreatywność dziecka. Prace należy wykonać techniką ORIGAMI płaskie z koła, ORIGAMI płaskie z kwadratu lub ORIGAMI przestrzenne (elementy wykonywane bez użycia nożyczek, przyklejone na kartce). Dodatkowo można łączyć technikę ORIGAMI z innymi technikami plastycznymi, np. wydzieranka, farby plakatowe, akwarelowe, pastele, itd. z zastrzeżeniem, że technika ORIGAMI musi być w pracy techniką dominującą.

* Praca powinna być wykonana w formacie A4.

Kryteria oceny:

 • kreatywne, oryginalne przedstawienie tematu,

 • zastosowanie techniki ORIGAMI jako techniki dominującej w pracy,

 • samodzielność,

 • estetyczne wykonanie pracy,

 • ciekawa kompozycja,

 • ciekawe faktury i kolory użytego papieru.


Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres Organizatora:

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół,

z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 2, 09-408 Płock

z dopiskiem: Konkurs ORIGAMI

Wysyłane prace należy dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

 

Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy nadesłać do 31.03.2020 r. na adres Organizatora konkursu (decyduje data stempla pocztowego). O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu powiadomimy w późniejszym terminie. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:

Jury wyłoni 3 najlepsze prace, za które zostaną przyznane nagrody  – I, II, III miejsce.

Pozostałym uczestnikom zostaną przyznane wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać czytelnie:

 • imię, nazwisko i wiek autora,

 • nazwę i adres placówki,

 • telefon i adres e-mail placówki,

 • imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.


 

 

Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:

                                                                                                                                                                    ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno – konstrukcyjnym „Kreatywne ORIGAMI”, ORGANIZOWANYM PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w PŁOCKU.

Proszę wstawić znak „X”

....... Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………..…………… (imię i nazwisko dziecka) w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno – konstrukcyjnym „Kreatywne ORIGAMI”, organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku na przełomie marzec-kwiecień 2020.

....... Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin konkursu.

....... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno – konstrukcyjnym „Kreatywne ORIGAMI”. Jestem świadomy,  że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co jednakże będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub Jego oceniania i wynagradzania przez organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.......  Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęć), na stronie internetowej, korytarzu, tablicy ogłoszeń, czy też oficjalnym portalu Facebook organizatora konkursu/przedszkola/placówki do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

........ Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz grupy/nazwy przedszkola. Zgoda ma charakter dobrowolny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, ul. Harcerska 2, filia ul. Pocztowa 13, 09-410 Płock, tel. (24) 364 83 13.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno – konstrukcyjnym „Kreatywne ORIGAMI”, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dziecka dane osobowe przetwarzane są, do celów promocyjnych, na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) – w zakresie wykorzystania wizerunku dziecka.

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać
  w dowolnym momencie, co jednakże skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Państwa dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku Państwa dziecka ma charakter nieodpłatny i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Państwa dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.

 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Działanie fanpage’a organizatora konkursu/przedszkola/placówki jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a organizatora konkursu/przedszkola/placówki nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowych. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

 8. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym Państwa dane osobowe gromadzone przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.

 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych
  w regulaminach administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali lub/i aplikacji społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat EU – US Privacy Shield.

 11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 12. prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;

 13. prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;

 14. prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 15. prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

 16. prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;

 17. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora).

 18. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane
  są przetwarzane niezgodnie z prawem.


 

…………………………………………………………                     ……………………………………………………………           Miejscowość, data                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-6

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki