Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Kartka z życzeniami na 10 lecie ZSP w Żelazówce”

Zmiana terminu przyjmowania prac: do 31 maja 2022 roku

Ogólnopolski  Konkurs Plastyczno – Literacki   „Kartka z życzeniami na 10 lecie ZSP w Żelazówce”

CELE KONKURSU:

  1. Kształtowanie wrażliwości oraz umiejętności plastyczno - literackich dzieci i młodzieży.

  2. Doskonalenie form wypowiedzi pisemnej oraz form plastycznych.


Organizatorem   konkursu  jest   Zespół   Szkolno  –  Przedszkolny   w  Żelazówce     w  osobach: mgr Małgorzata Gawlik, mgr Ewa Chmura.

Zadanie  do  wykonania:  Przygotowanie  kartki  urodzinowej   życzeniami  dla   naszej szkoły  z okazji  10 rocznicy jej istnienia.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: oddziały przedszkolne, klasy I – III oraz klasy IV - VIII.

WYMOGI KONKURSOWE:
1. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
2. Kartka powinna być wykonana w formacie co najmniej A5
3. Technika dowolna (prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane tylko PRACE PŁASKIE).
4. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
5. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane drogą elektroniczną.
6. Treść życzeń (może to być tekst oficjalny albo żartobliwy, np. wierszyk)
7. Do pracy dołączamy zgodę opiekuna prawnego dziecka na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu (publikacje, wystawy), pełny adres szkoły (województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu).
8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, które weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a.    zgodność pracy z tematyką konkursu,
b.    indywidualny, oryginalny i twórczy sposób wypowiedzi,
c.     komunikatywność i jasność przekazu graficznego i słownego,
d.    walory plastyczne i estetyczne.
9. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają zwycięzcy I, II i III miejsc w poszczególnych kategoriach ufundowane przez dyrektora szkoły mgr Magdalenę  Woynarowską - Piasecką,  które wyślemy pocztą.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
12. Prace konkursowe należy przesłać do 31 maja 2022 roku (pierwotny termin to 29 kwietnia 2022 roku) na adres:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelazówce
Żelazówka 1A,1B
33 – 200 Dąbrowa Tarnowska

Z dopiskiem „Konkurs – Życzenia dla szkoły”

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

do pobrania:

Regulamin konkurs na kartkę urodzinową z okazji 10 lecia powstania ZSP w Żelazówce

Załącznik do Regulaminu konkur plastyczno literacki ZSP w Żelazówce

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.04.2022r

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: 3-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny