Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Największy skarb to dobry przyjaciel” – kalendarz 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego.
Temat tegorocznej edycji: Największy skarb to dobry przyjaciel

Spośród prac zgłoszonych do konkursu zostanie wybranych 13 równorzędnych nagród - 12 miesięcy + okładka - które zostaną ilustracjami Kalendarza GOK na 2020 rok.

Technika wykonania prac: dowolna technika plastyczna płaska
z wyłączeniem technik cyfrowych, materiałów sypkich,
elementów luźnych, odpadających, trójwymiarowych,
plasteliny itp.
Format maksymalnie A3 (organizatorzy proszą aby nie oprawiać
ani nie podklejać prac, będą one skanowane).
Orientacja pozioma.

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem instytucji - zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele szkolni, instruktorzy z domów kultury i innych pozaszkolnych placówek
oświatowych (brak możliwości zgłoszeń indywidualnych).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Prace powinny ilustrować znaczenie przyjaźni w życiu
człowieka.

2. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci
i młodzieży,
- kształcenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej,

3.Zasady uczestnictwa:
-Zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele szkolni, instruktorzy
z domów kultury i innych pozaszkolnych placówek
oświatowych (brak możliwości zgłoszeń indywidualnych)
-W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież
w wieku szkoły podstawowej.
-Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
-Na odwrocie każdej pracy należy umieścić
metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami
według następującego schematu:

imię i nazwisko, wiek uczestnika,
nazwę, adres, numer telefonu, e-mail placówki,
imię, nazwisko instruktora (osoby prowadzącej), tytuł pracy.

-Prosimy nie podpisywać się z przodu na obrazku,
nie umieszczać kalendarium jako elementu kompozycji
ani nie składać (zginać) pracy.
-Technika: dowolna technika plastyczna płaska
z wyłączeniem technik cyfrowych, materiałów sypkich,
elementów luźnych, odpadających, trójwymiarowych,
plasteliny itp.
-Format maksymalnie A3 (prosimy nie oprawiać
ani nie podklejać prac, będą one skanowane).
-Orientacja pozioma

-Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem
na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego
wykorzystania pracy w celach promocyjnych
związanych z konkursem.

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2019r.

- Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

4. Ocena prac
-Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność,
staranność wykonania, samodzielność
- Oceną prac zajmie się niezależna komisja powołana
przez organizatora

5. Nagrody:
- komisja przyzna 13 równorzędnych nagród
(12 nagród miesiąca i okładka)
- nagrodzone prace zostaną ilustracjami "Kalendarza GOK ",
wydanego przez GOK w Stawigudzie i Urząd Gminy Stawiguda.
- Każdy zwycięzca otrzyma dyplom i egzemplarz kalendarza,
prace zamieścimy w galerii na stronie internetowej GOK.
- dodatkowo organizator przewiduje możliwość przyznania
dowolnej liczby wyróżnień
-wyróżnione prace nie będą publikowane w kalendarzu,
-każdy wyróżniony otrzyma dyplom i egzemplarz
„Kalendarza GOK”, prace zamieścimy w galerii na stronie
internetowej.
-Każda placówka biorąca udział w konkursie otrzyma
egzemplarz „Kalendarza GOK”
-Nagrody prześlemy pocztą na adres placówki
zgłaszającej uczestników.
-Nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za udział,
proszeni są o dołączenie tej informacji do zgłoszenia.
-Organizator nie przewiduje zaświadczeń i dyplomów
za sam udział w konkursie.
- O wynikach organizator poinformuje zamieszczając
informacje na swojej stronie internetowej:
http://gok.stawiguda.pl/
i fanpage: https://www.facebook.com/gokstawiguda/
-Do czasu oficjalnej publikacji wyników organizator
nie udziela informacji o wynikach konkursu

Dołączając pozdrowienia, serdecznie zapraszamy
do udziału w naszym konkursie.

-Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie
danych osobowych związane z ogłoszeniem wyników.
-Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s . 1
-W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@stawiguda.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania
się z Uczestnikami, wydania nagród, promocji Konkursu jak również w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania ich pełnomocnikom
oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane
wnioskodawcy będą przechowywane przez okres przeprowadzania konkursu oraz
przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłaszającemu przysługuje prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania
danych na warunkach określonych w RODO. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pierwszy konkursowy „Kalendarz GOK” wydaliśmy
w roku 1999 i od tego czasu kontynuujemy tę tradycję,
co roku ogłaszając nowy konkurs. Wszystkie wydania
archiwalne można obejrzeć lub pobrać na stronie
internetowej GOK w zakładce „sztandarowe imprezy”
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2019

Nagrody: Publikacja w kalendarzu

Przedział wiekowy: kl. I-VIII szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny