Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Ortograficzne ilustracje”

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ortograficzne ilustracje”

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

2. Koordynatorzy: Renata Prusik,  p. Agnieszka Trętowska

3. Cele: kształtowanie wyobraźni plastycznej; popularyzowanie wiedzy ortograficznej; rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.

4. Uczestnicy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

5. Tematyka konkursu: należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób ilustrację, której nazwa posiada trudność ortograficzną: h, ch, ó, u, ż, rz.
Oprócz ilustracji powinien znajdować się wyraz-podpis ilustracji, który może być wydrukowany, napisany odręcznie, wyklejony lub przyozdobiony w dowolny sposób.

6. Technika: dowolna (może zawierać odstające elementy).
Format:  tylko A4

7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem; poprawność ortograficzna; estetyka wykonania (dozwolona jest pomoc dorosłych); kreatywność w doborze materiałów; gama kolorystyczna.

8. Termin dostarczania prac do organizatora: do wtorku 2 kwietnia (liczy się data wpływu do placówki).

9. Miejsce dostarczania prac:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Człuchowska 6
80-180 Gdańsk

z dopiskiem Konkurs „Ortograficzne ilustracje”

10.  Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

Wyniki Konkursu „Ortograficzne ilustracje” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły http://sp12.edu.gdansk.pl

Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy, zostaną one przesłane pocztą.

ortograficzne-tytul.jpg

Uwagi końcowe:

 • Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.

 • Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń - nie będą brane pod uwagę.

 • Jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie cztery prace plastyczne.

 • Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia (załącznik).

 • Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.


 

Załącznik

 


Karta zgłoszenia pracy doOgólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Ortograficzne ilustracje” 
Imię i nazwisko autora pracy:
Wiek:    . . .    lat ;                          Klasa   . . .
Imię i nazwisko opiekuna ucznia:
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Numer telefonu szkoły:                                                             Fax.:
e-mail:
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Ortograficzne ilustracje”  i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z jego zasadami.……………………………………………

Podpis opiekuna/ nauczyciela

 

 


Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka:

 

..........................................................................................................

w zakresie: imienia, nazwiska i wieku oraz nazwy instytucji, którą uczestnik reprezentuje w celu organizacji i promocji konkursu plastycznego pt. „Ortograficzne ilustracje”.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść.

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację (wystawa szkolna, strona www szkoły, itp.) pracy konkursowej w materiałach promujących działalność Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku. Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Art.6 ust. 1 a) RODO.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: inspector.odo@gmail.com

 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż okres świadczenia usługi lub do czasu wycofania tej zgody.

 3. Dane nie będą udostępniane innym zew. podmiotom.

 4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.


 

` Data ..................................                                        ...............................................

                                               Podpis Rodziców

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: SP 12 w Gdańsku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-10 lat/ klasa I-III SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny