Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Pocztówka z mojego regionu”

Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy przedstawiającej pocztówkę z regionu Polski w którym mieszka dziecko.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna płaska. Zabronione jest wykorzystywanie plasteliny i materiałów sypkich.
Format pracy A4

Zgłoszenia prac wraz z wypełnionymi zgodami należy dostarczyć do organizatora konkursu do 20 maja 2019 roku.

Gminne Przedszkole nr 2
ul. 27 Stycznia 90/92
64-980 Trzcianka
(z dopiskiem na kopercie: konkurs plastyczny)

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU”

I. ORGANIZATOR: Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance
PATRONAT KONKURSU: Urząd Miejski Trzcianki
II. CELE KONKURSU:
- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
- Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów, zabytków architektury,zwyczajów, zachęcając do wakacyjnych podróży po Polsce
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, promowanie młodych talentów

III. REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: 3-6 lat.
2. Format prac: A4.
3. Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny.
4. Z jednego przedszkola można nadesłać maksymalnie 10 prac.
5. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wykonaną komputerowo zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail,
imię i nazwisko nauczyciela, tytuł pracy (nazwa miejscowości, województwo).
7. Do każdej pracy należy dołączyć zgody znajdujące się w załącznikach 1-3 – bez nich prace
nie będą brały udziału w konkursie.
8. Termin składania prac upływa: 20.05.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.05.2019 r.
9. Kryteria wyboru i oceny prac:
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
- Dzieci 3-4-letnie
- Dzieci 5-6-letnie
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody.
Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetyka.
10. Prace można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Gminne Przedszkole nr 2
ul. 27 Stycznia 90/92
64-980 Trzcianka
(z dopiskiem na kopercie: konkurs plastyczny)

Telefon kontaktowy: 67 2163343 E-mail: p2trzcianka@wp.pl

UWAGA!
Dyplomy oraz nagrody otrzymują wyłącznie laureaci konkursu plastycznego. Podziękowania będą wysyłane tylko do nauczycieli laureatów. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów na rzecz konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów na rzecz konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

ZAŁĄCZNIK NR 1
Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka:
..............................................................................................................
Nazwa, adres placówki:
..............................................................................................................
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje
dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Pocztówka z mojego regionu”, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
.................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (podpis rodzica/ opiekuna)
ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
.................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Pocztówka z
mojego regionu” organizowanym przez Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance, w
celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej
placówki, umieszczenia danych laureatów na ewentualnej wystawie pokonkursowej.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.
................................................................................................................
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
ZAŁĄCZNIK NR 3

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych
Ja .............................................................................................................. wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu Gminne Przedszkole nr 2 w
Trzciance moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka z
mojego regionu”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
.................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (podpis nauczyciela)

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Gminne Przedszkole Nr2 w Trzciance

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30.05.2019r.

Nagrody: nagrody w dwóch grupach wiekowych

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny