Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci przedszkolnych pt. „PORTRET KOTA CUKIERKA”

Cele konkursu:

 • rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności, umiejętności plastycznych,

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

 • popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży,

 • rozwijanie umiejętności prezentowania własnych wyobrażeń, obserwacji w postaci rysunku,

 • kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.


Organizator Konkursu:

 • NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-SPORTOWE SPORTART, Niepodległosci 32, 43-100 Tychy • FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA, al. Niepodległości 32

 • IQ EDU NON PROFIT, al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy • Koordynator konkursu: Katarzyna Dróżdż (Kontakt: 536-994-333; konkursy.sportart@gmail.com)


 

Postanowienia ogólne:

 1. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszone są dzieci z grup przedszkolnych. 1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 4-6 lat.

 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy płaskiej w formacie A4  dowolną techniką plastyczną (bez używania materiałów sypkich)  o tematyce PORTRET KOTA CUKIERKA” bohatera książek Waldemara Cichonia.


 3. Pracę konkursową wraz z metryczką (załącznik nr 1) oraz zgodami (załączniki 2 i 3) należy przesłać pocztą na adres podany poniżej.

 4. Regulamin wraz z załącznikami (zgodami) dostępny na stronie https://www.przedszkolesportart.info/general-5


 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-SPORTOWE SPORTART
ul. Budowlanych 156
43-100 Tychy

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

(bądź dostarczyć osobiście w godzinach pracy placówki 6:30-17:00)

do dnia 24 listopada 2023 r.


 

 1. Prace, które nie będą posiadały wyżej wymienionych dokumentów lub  będą nadesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.

 2. Każde przedszkole może zgłosić max 3 prace konkursowe.

 3. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych  w trakcie transportu.

 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

 6. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

 7. Organizator nie bierze udziału w konkursie.


 

Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu będzie decydowało jury konkursowe wytypowane przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę samodzielność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Lista laureatów zostanie opublikowana 11.2023 na stronie internetowej organizatora (https://www.przedszkolesportart.info zakładka konkursy) Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo.


Nagrody:

 1. W konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III. Możliwe są wyróżnienia.

 2. Nagrody zostaną nadane do zwycięzców drogą pocztową wraz z pamiątkowymi dyplomami do dnia 12.2023 (będzie także możliwy odbiór osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu). 1. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli  pobrać ze strony naszego przedszkola dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursie i podziękowania dla nauczycieli. Będą dostępne po opublikowaniu listy osób nagrodzonych.


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest IQ EDU NON PROFIT , Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SPORTART Paweł Janas w Tychach oraz Fundacja Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA w Tychach.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.

 4. Dane będą przetwarzane tylko przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.


 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.11.2023

Nagrody: I, II, III miejsce

Przedział wiekowy: 4-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny