Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci Przedszkolnych pt. „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

 • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji,

 • rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,

 • promowanie talentów plastycznych wśród dzieci,

 • rozwijanie wrażliwości na sztukę.


ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

 • technika wykonania pracy jest dowolna, forma -płaska, format A5 (A4 złożone na pół). Środek kartki pusty – bez życzeń,

 • pracę należy przekazać z metryczką dopiętą spinaczem (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ I NIE ZSZYWAĆ METRYCZEK!). Pracę należy zamieścić w koszulce wraz z wymaganymi zgodami (załącznik),

 • ilość prac z każdego przedszkola jest dowolna.

 • Pracę należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 16 grudnia 2020r. na adres:


 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PINOKIO
ul.
Skrzyneckiego 27
42-218 Częstochowa


Tel. 667-383-193

E-mail: kontakt@przedszkolepinokio.pl


z dopiskiem „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”

 

 • Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja 18 grudnia 2020r., oceni nadesłane prace przyznając nagrody za pierwsze trzy miejsca, możliwe jest przyznanie wyróżnień. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo. Informacja o wynikach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej przedszkola tj.


https://pl-pl.facebook.com/terapeutycznypunktprzedszkolnypinokio/

 • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 • Prace zostają własnością Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO w Częstochowie, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów.

 • Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania w formacie pdf wysłane na maila. Laureaci konkursu otrzymają imienne dyplomy oraz nagrody przesłane pocztą.

 • Wysyłka nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się w terminie od 04.01.2021r. – 15.01.2021r.


 

ORGANIZATORZY:

mgr Katarzyna Biel, mgr Agnieszka Gęsiarz, mgr Kinga Mucha, mgr Marta Ściebura

Załącznik do Regulaminu

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”

 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJImię i nazwisko dziecka:  
Wiek:  
Nazwa i adres placówki:   

 
Telefon kontaktowy do placówki:  
Adres e-mail:  
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:  

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………... w konkursie „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PINOKIO z siedzibą przy ul. Skrzyneckiego 27, 42-218 Częstochowa. Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………..  w celach związanych z organizacją konkursu.  Zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do danych dziecka, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że dane mojego dziecka będą zamieszczone na stronach internetowych związanych z organizacją konkursu.

………………………………………………………….                                      ……………………………………………………………

(Miejscowość i data)                                                                          (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

ZGODA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PINOKIO w Częstochowie, moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. Zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do moich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałem/-em poinformowana/-y o tym, że moje dane będą zamieszczone na stronach internetowych związanych z organizacją konkursu.

………………………………………………………….                                      ……………………………………………………………

(Miejscowość i data)                                                                             (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna artystycznego)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.12.2020r.

Nagrody: Za pierwsze trzy miejsca, możliwe przyznanie wyróżnień.

Przedział wiekowy: 3 - 6 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny