Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „ŚNIEGIEM PRÓSZY”

Zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych oraz szkół specjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Śniegiem Prószy".


 I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gierałtowicach oraz nauczyciele: mgr Karolina Konopka i mgr Karolina Rydz.

 

 II. Cel konkursu

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Śniegiem prószy" ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie kreatywności
i aktywności twórczej dziecka. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej otaczający świat oczami dziecka zimą.

 

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do młodszych uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych oraz szkół specjalnych.

Prace oceniane będą w II grupach:
I grupa - uczniowie klas I-III
II grupa - uczniowie klas I- III z niepełnosprawnością

 

 IV. Zasady udziału w konkursie.

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  2. Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie.

  3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną - płaską, w formacie A4.

  4. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką- załącznik nr 1.

  5. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów - załącznik nr 2 i 3.

  6. Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 10.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).


 

Dane organizatora:


Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Powstańców Śląskich 41
44-188 Gierałtowice


Z dopiskiem: "Śniegiem prószy"Kontakt pod adresem e-mail:
konkurs.zspgieraltowice@gmail.com7.Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność                 organizatora.

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców.               Podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego instytucję                     jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie oraz wystawie                        pokonkursowej na terenie placówki organizującej konkurs.

 V. Jury

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wkład pracy dziecka, technika wykonania oraz oryginalność.

Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni e-mailowo.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły: www.zspgieraltowice.pl

 

UWAGA:  w związku z reżimem sanitarnym spowodowanym przez  pandemię prace będą otwierane po przebytej w bezpiecznym miejscu kwarantannie.

 

VI. Terminarz

  1. Konkurs trwa do 10.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

  2. Prace konkursowe należy składać lub przesyłać do 10.03.2021r. na wskazany wcześniej adres.

  3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 17.03.2021r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej u organizatora.


 Zachęcamy do udziału w konkursie.do pobrania ze strony Organizatora konkursu:


konkurs_sniegiem_proszy_2021_regulamin


sniegiem-proszy_2021_RODO
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny