Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół specjalnych oraz uczniów klas przysposabiających do pracy na terenie naszego kraju.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
I kategoria- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych
II kategoria- uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych specjalnych
III kategoria- uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice, inspirowanej wyobrażeniem i wiedzą o wymarzonym zawodzie, który uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w dowolnej technice plastycznej np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, techniki mieszane itp. Organizatorzy proszą o nieużywanie w swoich pracach materiałów sypkich i nietrwałych. Format prac akceptowany przez Organizatora- A4 lub A3. Prace przestrzenne, grupowe oraz bez metryczek naklejonych na odwrocie nie będą brane pod uwagę.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik 1) zawierającą nazwę zawodu, imię i nazwisko autora pracy oraz klasę do której uczęszcza, adres placówki, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna artystycznego).

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć podpisane oświadczenia (załączniki 2 i 3).

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
a) etap szkolny- organizowany przez daną placówkę, trwający od  1 grudnia 2021 roku do 1 lutego 2022 roku. Do 15 grudnia 2021 r. jury, powołane przez dyrektora danej placówki wybierze po jednej pracy plastycznej z każdej kategorii wiekowej, które zostaną wysłane bądź dostarczone do  Organizatora najpóźniej do 15 lutego 2022 r.  na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku
Aleja Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”

b) etap ogólnopolski- organizowany przez Organizatora. Po otrzymaniu zgłoszonych prac i ich weryfikacji Organizator zobowiązany jest do powołania jury, które wyłoni trzech laureatów z każdej kategorii w terminie do 1 marca 2022 r. Jury zobowiązane będzie również do sporządzenia protokołu zawierającego nazwiska autorów nagrodzonych prac. Organizator zobowiązuje się do opublikowania protokołu na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://www.soswpultusk.pl/ oraz poinformowania opiekunów artystycznych nagrodzonych uczniów drogą mailową.

Kryteria oceny prac konkursowych:
- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
- wrażenie estetyczne,
- samodzielność wykonania, atrakcyjność i oryginalność.

 

do pobrania:

regulamin wraz z załącznikami

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 1 marca 2022

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1-8 szkół specjalnych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny