Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesień w oczach dziecka”

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Jesień w oczach dziecka”


 

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”.
Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

 • Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach oraz nauczyciele: mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Twardoch.

 • Kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl nr tel.: 32 30-11-570 (wew. 155)


Cele konkursu

- Promocja szkół, w tym świetlic szkolnych.
- Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
- Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.

 Warunki uczestnictwa

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.

 • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
  do regulaminu wzoru.

 • Każda placówka może dostarczyć 1 PRACĘ REPREZENTUJĄCĄ KLASĘ,  ŚWIETLICĘ lub SZKOŁĘ osobiście lub na adres organizatora do dnia 15 października 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).


Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul.
Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice


tel. 32 30-11-570 (wew.154 lub 155)

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

 

 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc
  i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności,  pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres.

 • Lista nagrodzonych w konkursie, wraz z prezentacją prac zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły zspgieraltowce.pl oraz świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl.

 • Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
  na upublicznienie prac i danych osobowych.


UWAGA:  w związku z reżimem sanitarnym spowodowanym przez  pandemię prace będą otwierane po przebytej w bezpiecznym miejscu kwarantannie.
Zachęcamy do udziału w konkursie :)

 

metryczka Jesień w oczach dziecka 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 /3
DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w oczach dziecka”

 

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez ZSP w Gierałtowicach, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym  „Jesień w oczach dziecka” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

 

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3
DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w oczach dziecka”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w szkole jest: Dyrektor ZSP ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowicach

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor ZSP w Gierałtowicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka”

 1. b) odebrania nagrody w konkursie c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.


4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia

sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Gierałtowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność

udziału w konkursie plastycznym.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, pracy plastycznej. Praca będzie rozpowszechniona wyłącznie
w materiałach promocyjnych i na stronach  internetowych ZSP w Gierałtowicach.

 

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2021r.

Nagrody: dyplom i nagroda rzeczowa

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny