Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mały Chagall”

Musiałem tylko otworzyć okno mojej sypialni i weszło do niej błękitne powietrze, miłość i kwiaty”.

                                                                                                                          Marc Chagall

Miejskie Przedszkole nr 24 w ZE nr 3 w Zielonej Górze
ogłasza III edycję konkursu
dla małych artystów
z cyklu

"W MAGICZNYM ŚWIECIE SZTUKI- PRZEDSZKOLAKI Z PASJĄ”

Temat przewodni : „Mały Chagall”

Czy słyszycie ten obraz? Zatrzymaną w czasie chwilę, otwarte okno, przesycone błękitem powietrze, muzyką ptaków, kolorem kwiatów. Grajek utkany z pociągnięć pędzla niczym z nut, struny skrzypiec rozedrgane od wibrujących wokół  dźwięków. Choć umieszczone na  pierwszym planie to jednak  koncentrują wokół siebie inne elementy obrazu. To przykład daru barwnego słyszenia muzyki, postrzegania jej w kolorach i formach. Zachowując przy tym dowód na to, że ta muzyczna inspiracja może stać się na obrazie fizycznie obecna. Światło, a także lekkość widoczna na płótnie, podsycona przez delikatne, rozmyte kontury to właśnie malarstwo Chagalla, które sprawia, że słyszymy muzykę, płyniemy, tańczymy pełni ekspresji.

Muzyka i malarstwo, dwie siostry, choć posługują się różnymi środkami wypowiedzi, to jednak przekazują ten sam ładunek energii, czystej ekspresji, uniesień duszy, nieziemskich emocji.

 

Dla waszych artystycznych uniesień sięgniecie do utworów muzyki klasycznej, inspirujcie się, wsłuchajcie, przeżywajcie, twórzcie jak Marc Chagall!

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci

 • Promowanie twórczości dziecięcej

 • Rozwijanie zainteresowań różnymi kierunkami i nurtami w sztuce

 • Realizację idei wychowania przez sztukę

 • Obserwacja świata przyrody i czerpania z niej inspiracji twórczej

 • Wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej

 • Promowanie talentów plastycznych dzieci


PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci 5, 6 letnich

 • Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace z zakresu malarstwa wykonane w dowolnej technice malarskiej, inspirowane dziełami Marca Chagalla

 • Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm

 • Forma: tylko prace płaskie

 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych

 • każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 • Termin nadsyłania prac: do  końca kwietnia 2021r. (decyduje data stempla pocztowego)

 • Prosimy nie zginać i  nie oprawiać prac w passe- partout

 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora

 • Ogłoszenie wyników nastąpi  w maju 2020 r.

 • Prace należy przesyłać na adres:


Miejskie Przedszkole nr 24 „Wesoła Żyrafa” w Zespole Edukacyjnym  nr 3
os. Pomorskie 28
65-001 Zielona Góra


z dopiskiem  „ Mały Chagall”

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność i  jakość wykonania i stopień trudności, wyraz artystyczny

 • Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia, o ilości wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa

 • Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl

 • Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

 • Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowanie za przygotowanie i promocję  sztuki dziecięcej proszeni są o podanie adresu e-mail, na który Organizator prześle podziękowanie

 • Przedszkole będące organizatorem konkursu nie bierze w nim udziału

 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu

 • Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: intendent-mp@ze3.zgora.pl

 • Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich interpretacja pozostaje w gestii Organizatora.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 •  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych


Koordynatorzy:  K. Gębicka, I. Bela, I. Kołodyńska

 

Zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od osoby zainteresowanej uczestnictwem
  w konkursie "W MAGICZNYM ŚWIECIE SZTUKI- PRZEDSZKOLAKI Z PASJĄ”, Temat przewodni : „Mały Chagall” na zasadach opisanych w regulaminie konkursu jest Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze Osiedle Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra, e-mail: sekretariat@ze3.zgora.pl, numer telefonu: 68 325 82 32.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 68 3258232, e-mail: walania@centrumergon.pl.

 3. Dane osobowe na potrzeby konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO.

 4. Dane osobowe zawarte w przesłanych pracach będą przetwarzane w celu identyfikacji prac
  i rozstrzygnięcia konkursu na zasadach opisanych w regulaminie konkursu

 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i do 3 mc-y od jego rozstrzygnięcia.

 6. Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie o konkursie nie jest obowiązana do podania wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich podanie jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w konkursie.

 7. Dane pozyskane na potrzeby konkursu nie będą przekazywane innym odbiorcom, jednakże odbiorcą danych może być działający na zlecenie szkoły podmiot świadczący usługi IT
  w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

 8. Osobie, która przekazała dane w związku z uczestnictwem w konkursie, zgodnie
  z przepisami RODO, przysługuje prawo:

 9. a) dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania,

 10. b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 11. c) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie prowadzonym przez naszą szkołę,

 12. d) żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych,

 13. e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejszy konkurs, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi,

 14. f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

 15. g) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


 

……………..…….…………………….

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny