Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: „Przedszkolak poznaje Polskę” edycja III

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przedszkolak poznaje Polskę" Edycja III


 1. Organizator:
  Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu.
  2. Adresat konkursu: dzieci z przedszkoli całej Polski, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 2. Cele konkursu:

 3. Warunki uczestnictwa: • Poznanie ciekawych miejsc z terenu całej Polski(związanych z historią,  przyrodą, krajobrazem itp)

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,


Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematyka związana jest z ciekawym miejscem w okolicy(związanym z historią lub teraźniejszością Polski lub swojego miasta ,wioski, miejscem zamieszkania,  obiektem lub terenem przyrodniczym , praca plastyczna może dotyczyć np. gatunków zwierząt, które na danym terenie występują,  parków chronionego krajobrazu , itp).

 1. Technika: dowolna, format prac – dowolny.

 2. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność dziecka przy pracy plastycznej,

 3. Ilość prac: do 5 prac z  placówki.

 4. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy czyli na podstawie czego powstała , nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci(proszę dołączyć zgodę rodzica, prawnego opiekuna na prezentowanie danych osobowych dziecka w mediach zgodnie z RODO jednocześnie organizator stwierdza ,że podane dane osobowe przetworzy tylko do prezentacji zwycięzców )

 6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla trzech pierwszych miejsc.

 8. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac adresu meilowego własnego lub placówki i informacji o chęci otrzymania potwierdzenia udziału w konkursie.

 9. Termin nadsyłania/składania prac mija 28.02.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 10. Rozstrzygnięcie konkursu: do 10. III. 2020 r.

 11. Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora.

 12. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.blizej przedszkola.pl. i na stronie Przedszkola Miejskiego nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu w wiadomościach. (przedszkole12@miasto.mielec.pl)

 13. Prace należy wysłać na adres organizatora: Telefon kontaktowy: 177874762


Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej
ul.
Konopnickiej 4
39 -300 Mielec

z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY "

                           Koordynator  konkursu: Dorota Chrabąszcz

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 III 2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny