Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. ‚SUPER.MISIASTY.BOHATER’

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest  zakup  autorskiego e-booka Organizatora konkursu, w indywidualnym zakresie przez każdego Uczestnika.

Drodzy uczestnicy Konkursu!

W ramach naszej pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego zapraszamy Was do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim:

„SUPER.MISIASTY.BOHATER”

 

W swoich pracach postarajcie się puścić wodze fantazji, ukazując wykreowaną przez Was postać super Misia! Konkurs adresowany jest do placówek przedszkolnych i szkolnych. Kategorie wiekowe: 3-4latki, 5-7latki, 8-11 latki (o czym decyduje data urodzenia podana w formularzu zgłoszeniowym) oraz kategoria dla uczestników placówek oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych.

Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „SUPER.MISIASTY.BOHATER”!

-Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw, które mogą w tym celu wykorzystać, do woli łącząc i eksperymentując na kartkach, przedstawiając swoją barwną wizję by móc zachwycić nas swoją pomysłowością i by oczywiście ten Bohater był Misiem, którego jeszcze świat nie widział w takiej odsłonie:) A więc do dzieła wykreuj go sam! Niech to będzie prawdziwy Bohater!

Zastanówcie się jak by miał on wyglądać?! Pomyślcie o magicznym kostiumie, kolorowych dodatkach, ciekawym zestawieniu kolorów całości. A swoją twórczość skierujcie na Misia, tło może być delikatnym dodatkiem ale wcale nie musi.

Liczymy na Waszą KREATYWNOŚĆ-to ona przecież jest kluczem całej wizji!

CELE KONKURSU:

 • Wspieranie twórczych postaw oraz promocja talentów dzieci, aktywizacja w tym aspekcie zwłaszcza najmłodszych a także grup środowiskowych z dziećmi niepełnosprawnymi • zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych z terenu całej Polski do pochylenia się nad tematem ze świata fantazji

 • podkreślanie i wzmacnianie również w świadomości pozytywnych wartości dzięki kreowaniu SUPER wizji Bohatera -wzmacnianie aspektów tj.: poczucie własnej wartości, wiara w siebie i swoje możliwości • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego ze względu na dowolność w tworzeniu • kształtowanie postaw empatycznych i pro-społecznościowych uczestników poprzez przekazanie nadesłanych do Organizatora wybranych prac na dowolny cel charytatywny.


Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną - płaską (rysunek,  malarstwo, collage)

*Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane również prace przesłane pocztą elektroniczną oraz wykonane zbiorowo.

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru karty zgłoszenia uczestnika oraz pozostałych zgód (rodziców oraz Nauczyciela/Opiekuna Artystycznego dla poszczególnych grup/klas) a także listy zbiorczej wszystkich uczestników (mogą być podzielone na grupy w przypadku zgłaszania poszczególnych grup/klas) koniecznie należy w każdym załączniku uwzględnić adresy mailowe, gdyż będą potrzebne do realizacji ew. wysyłek e-nagród.

Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac, ale każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę plastyczną.


TERMINY:

 • przyjmowanie prac konkursowych: do 18 marca 2021 (decyduje data stempla pocztowego).

 • publikacja wyników Konkursu na stronach internetowych  do dnia 31marca  2021 r. • Wysyłanie nagród i dyplomów – termin realizacji do końca kwietnia 2021r.


W każdej kategorii wiekowej organizatorzy wyłonią 3 laureatów -z 1,2,3 miejscem.

PRZEWIDYWANA PULA NAGRÓD:

1miejsce-  Zwycięzca zgarnia wielką wygraną główną czyli przedstawienie online dla swojego przedszkola/placówki (na zasadzie udostępnionego poprzez wysyłkę kurierską na cały dzień projektora z dostępem online do wydarzenia (45min/grupa, ilość osób w cyklu dziennym nieograniczona, dostęp do spotkania przez cały jeden dzień, z zaznaczeniem konkretnych godzin ustalonych transmisji przez obie strony w wybranym, dostępnym dniu) dla wszystkich grup w placówce -i to całkowicie za darmo (zaznacza się tylko dopełnienie potwierdzenia i wszelkich związanych z tym formalnych dodatkowych mailowych potwierdzeń, konieczność zwrotu projektora na koszt Organizatora konkursu[kurier zamówiony przez Organizatora bezpośrednio do Placówki-jedyny wymóg zapakowanie to z powrotem w pudełko oraz zabezpieczenie w podobny sposób jak przy otrzymaniu przesyłki]).

Prócz tego dostęp dla wszystkich dzieci do SPECJALNEGO WARSZTATOWEGO WYDARZENIA online -Placówka zgłaszająca otrzymuje e-mail z linkiem dostępu do wydarzenia do rozdania *wszystkim dzieciom z placówki. Czas transmisji: 45min - a w tym zawarte również osobiste gratulacje zwycięstwa od Organizatora konkursu dla Zwycięzcy. Decyzja należy do Was czy będziecie na ekranie laptopa czy komputera a może korzystając z telefonu, a nawet jeśli ktoś ma możliwość to na telewizorze:), to jednak nie wszystko -zwycięstwo i zajęcie pierwszego miejsca gwarantuje pakiet prezentowy Super.Misiastego.Bohatera” dla Zwycięzcy: MEDAL i DYPLOM, a także MIŚ maskotka handmade (nasz tytułowy Misiowy Czerwony Kapturek dla dziewczynek; a Zorro -dla chłopców) oraz mini misiaste-gadżety, o których zadecyduje dodatkowo Organizator;)

2 miejsce- laureat zgarnia nagrodę obejmującą wygraną z dostępem do SPECJALNEGO WARSZTATOWEGO WYDARZENIA online. Placówka zgłaszająca otrzymuje e-mail z linkiem dostępu do wydarzenia i do rozdania wszystkim dzieciom *z całej klasy ucznia. Czas transmisji: 45min - a w tym zawarte również osobiste gratulacje zwycięstwa od Organizatora konkursu dla Zwycięzcy. Decyzja należy do Was czy będziecie na ekranie laptopa czy komputera a może korzystając z telefonu, a nawet jeśli ktoś ma możliwość to na telewizorze:), to jednak nie wszystko -zwycięstwo i zajęcie drugiego miejsca gwarantuje pakiet prezentowy „Super.Misiastego.Bohatera” dla Zwycięzcy: MEDAL i DYPLOM, a także MIŚ maskotka handmade (nasz tytułowy Misiowy Czerwony Kapturek dla dziewczynek; a Zorro -dla chłopców) oraz mini misiaste-gadżety, o których zadecyduje dodatkowo Organizator;)

3 miejsce – laureat zgarnia nagrodę obejmującą wygraną z dostępem do SPECJALNEGO WARSZTATOWEGO WYDARZENIA online. Placówka zgłaszająca otrzymuje e-mail z linkiem dostępu do wydarzenia do rozdania dzieciom *z całej klasy ucznia. Czas transmisji: 45min - a w tym zawarte również osobiste gratulacje zwycięstwa od Organizatora konkursu dla Zwycięzcy. Decyzja należy do Was czy będziecie na ekranie laptopa czy komputera a może korzystając z telefonu, a nawet jeśli ktoś ma możliwość to na telewizorze:), to jednak nie wszystko -zwycięstwo i zajęcie drugiego miejsca gwarantuje pakiet prezentowy „Super.Misiastego.Bohatera” dla Zwycięzcy: MEDAL i DYPLOM oraz mini misiaste-gadżety, o których zadecyduje dodatkowo Organizator;)

Wyróżnienia: Organizator zastrzega sobie również możliwość zadecydowania o przydzieleniu dowolnej ilości wyróżnień wraz z dodatkowymi nagrodami o których zdecyduje.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu;

 • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe;

 • prace nie mogą brać udziału w innych konkursach;

 • jeden nauczyciel może zgłosić nieograniczoną ilość prac dzieci, a wypełniając metryczkę i składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie prac dzieci (zgodę nauczyciela -każdy Nauczyciel za swoją grupę wypełnia tylko raz!).

 • Każda zgłoszona praca powinna mieć umocowaną na odwrocie pracy metryczkę (imię nazwisko dziecka oraz wiek*patrz data urodzenia) oraz posiadać dołączoną luzem zgodę Rodzica/Opiekuna Prawnego oraz zgodą Nauczyciela/Opiekuna Artystycznego a cała paczka ze zbiorem prac powinna mieć dołączoną również listę zbiorczą wszystkich uczestników (możliwość uwzględnienia dla całej Placówki podziału na grupy/klasy i przekazania kilku list zbiorczych, możliwość zgłoszenia dowolnej ilości osób)

 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!

 • wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane oficjalnie na naszym misiastym kanale CLUB BEARY MUCH na YouTube & Facebook www.facebook.com/groups/club.beary.much (zapraszamy do przyłączenia się!)

 • Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest  zakup  autorskiego e-booka w indywidualnym zakresie przez każdego Uczestnika (poniżej link do strony)


https://ridero.eu/pl/books/misiowy_czerwony_kapturek/

oraz wyrażona (poprzez dostarczenie wszystkich potrzebnych zgód) automatyczna akceptacja niniejszego regulaminu. W razie niejasności Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu i dodatkowej weryfikacji zgłoszeń, a nawet w przypadku niedopełnienia wymaganych formularzy/zgód wykluczenie pracy z konkursu (zastrzegamy iż prace plastyczne niezakwalifikowane z tego tytułu do konkursu mogą zostać wtedy odesłane wyłącznie na koszt Uczestnika i wyłącznie na jego specjalne życzenie, w innych przypadkach nie będą odsyłane). Organizator zastrzega sobie również prawo do weryfikacji posiadanego potwierdzenia za zakup e-booka przed wręczeniem ewentualnej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszystkie nadesłane prace, a w tym nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, który ma prawo do wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.(m.in stworzenia wirtualnej pokonkursowej wystawy i katalogu prac)

 • Uczestnik konkursu lub jego Rodzice/Opiekun Prawny, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza tym samym, że:

  • posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej.

  • przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

  • Dokonał zakupu e-booka (i okazał się jego dowodem/potwierdzeniem zakupu przy złożeniu pracy plastycznej u Nauczyciela/Opiekuna Artystycznego danej Placówki) • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno- promocyjnych placówki (w całości lub we fragmentach).

 • Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę również na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny wskazany przez Organizatora. Organizatorzy zadecydują, które prace i na jakie cele charytatywne zostaną przekazane.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do żądania wglądu w dokument potwierdzający zakup e-booka (warto zatrzymać potwierdzenie jego zakupu)

 • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu a w konsekwencji swoich czynów mogą nawet nie otrzymać ewentualnej nagrody.


 

 

Magdalena Megi Sobieska

Właściciel i sponsor nagród w Konkursie

ADRES DO WYSYŁKI PRAC:
Mystery Beauty World
ul. Tarczyńska 50
96-320 Mszczonów
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny
 

do pobrania: Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Mystery Beauty World - Megi Magdalena Sobieska

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 31.03.2021

Nagrody: przedstawienie i warsztaty online

Przedział wiekowy: 3-11 lat oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny