Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

Człowiek nie może żyć bez miłości.
Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.
Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:
zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.


Św. Jan Paweł II

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

organizowany przez Szkołę Podstawową w Brzostówcu z okazji 100 urodzin WIELKIEGO POLAKA


 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa w Brzostówcu.

Koordynatorem - Artur Musiejuk, katecheta.

Honorowy patronat :  Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski; ks. kan. Krzysztof Pawelec - Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim; Waldemar Potęga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostówcu.

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Cele konkursu:

 1. Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

 2. Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

 3. Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

 4. Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

 5. Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.


 

Założenia konkursu:

 1. Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.

 2. Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.

 3. Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).

 4. Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

 5. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.


 

Zasady uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu całej Polski.

Każda szkoła może przysłać lub osobiście dostarczyć po trzy prace z każdej kategorii wiekowej w formacie A3 (organizator zachęca do przeprowadzenia etapu szkolnego we własnym zakresie) na adres: Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 72, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY,  Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży. Będą oceniane tylko prace indywidualne. Nie będą oceniane prace zbiorowe lub uszkodzone (prośba o zabezpieczenie prac podczas wysyłki).

 

Kategorie wiekowe i technika wykonania:

 1. Klasa I - III (rysunek, malarstwo - dowolna technika, wydzieranka).

 2. Klasa IV - VI (rysunek, malarstwo - dowolna technika , płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie).

 3. Klasa VII - VIII (malarstwo, płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie, witraż - dowolny materiał).


 

 

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na  odwrocie  zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– klasa, technika wykonania pracy,
– pełna nazwa szkoły, telefon i email,
– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
– oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie

 

Oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym   ………………………………………

( imię i nazwisko ucznia)

 

wyrażam zgodę na jego/jej udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM, Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Brzostówcu. Zasady tego konkursu zostały określone, z których treścią zapoznałam/łem się.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na publikację pracy oznaczonej jego imieniem i nazwiskiem, wykorzystanie jego wizerunku oraz udostępnienie danych osobowych i publikację na stronie facebooka szkoły Szkoła Podstawowa Brzostówiec

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010601267593) i w prasie.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

 

…………………………… ……………..

(data,  podpis rodzica/opiekuna prawnego)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prace  nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, eksponowane na szkolnej wystawie.

UWAGA: ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzostówcu z okazji 100 urodzin WIELKIEGO POLAKA

Nowy termin
nadsyłania/dostarczania prac upływa 2 października 2020r.
O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 12 października 2020.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*.
* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.


O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 14 maja 2020.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*. 

* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

 

pieczątka szkoły

 

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY

 

Zgłaszam szkołę (pełna nazwa szkoły, telefon i email)

 

.......................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

do UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

 

 

......................................................................................................

data, miejscowość, pieczątka - podpis DYREKTORA SZKOŁY

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

W wersji elektronicznej (skan) zgłoszenie szkoły proszę przesłać na maila koordynatora: artur.musiejuk@op.pl

lub

w wersji papierowej na adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 72, 21-300 Radzyń Podlaski.

Termin wysyłki zgłoszeń do 27 marca 2020.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.10

Nagrody: nagrody niespodzianki

Przedział wiekowy: uczniowie z klas 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny