Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny UZALEŻNIENIA MIAŻDŻĄ MARZENIA

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO
"UZALEŻNIENIA – MIAŻDŻĄ MARZENIA!"

1. Cele Konkursu

Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień.
Uświadomienie dzieciom i młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z używania rodków psychoaktywnych, spożywania alkoholu oraz wpływie uzależnień behawioralnych na człowieka i jego otoczenie.
Promocja zdrowego trybu życia – kształtowanie pozytywnych wzorców.
Zwrócenie uwagi na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu oraz wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

2. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie

3.  Adresaci konkursu
Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych

4. Zasady konkursu
Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane dowolną techniką w formacie A3/A2.
Każda praca powinna mieć swój tytuł, na odwrocie należy podpisać ją imieniem i nazwiskiem, podając klasę, szkołę.
Autorem pracy może być jedna osoba lub zespół liczący do 5 osób.
Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.

Oddanie pracy jest równoznaczne:
- z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego plakatu/pracy
- z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
- z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie pracy plastycznej/plakatu w formie wystaw/ publikacji na stronie internetowej

Organizator nie zwraca złożonych prac.
Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

5. Ocena
Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora konkursu.
Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
- inwencja i pomysłowość pracy,
- czytelność przekazu,
- ogólne wrażenia estetyczne.

6. Nagrody
Komisja przyzna I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia.
Nagrody zostaną ufundowane przez organizatora.

7. Terminy

Prace należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
Ul. Sportowa 11
83-022 Suchy Dąb

z dopiskiem: konkurs plastyczny „Uzależnienia miażdżą marzenia”

w terminie do 12 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2021 roku.

8. Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora:
gantner@suchy-dab.edu.pl

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19.04.2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy