Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej

Celem konkursu jest wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, a także promowanie czytelnictwa.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki wybranej książki, która figuruje w kanonie lektur obowiązujących w szkole podstawowej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas IV-VIII

 2. Każda placówka może przysłać maksymalnie 10 prac.

 3. Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.

 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.(metryczkę prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze.

 5. Metryczkę prosimy umieścić z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu.

 6. Czas trwania konkursu: 07 stycznia do 17 lutego 2020r.

 7. Prace prosimy nadsyłać do 17 lutego 2020.(decyduje data stempla pocztowego).

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego 2020r.

 9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawicieli uczniów z klas IV-VIII.

 10. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

 11. Prace ocenianie będą w następujących Kategoriach wiekowych:

 12. a) dzieci z klasy IV-VI

 13. b) dzieci z klas VII-VIII

 14. Nadesłanych prac nie zwracamy; zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promowania konkursu i placówki.

 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://konkursydladzieci.eu/ oraz na stronie internetowej szkoły http://spceliny.szkolnastrona.pl i portalu społecznościowym FACEBOOK.

 16. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 17. Każda placówka, nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 ze znaczkiem pocztowym oraz adresem zwrotnym (bardzo ważne – koperta nie może być mniejsza niż A4 i musi być zaadresowana!)

 18. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko
Paulina Bielawska
Celiny 155
32-095 Iwanowice

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Paulina Bielawską

pod nr. tel. 609 50 50 40
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.02.2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny