Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu” OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 DLA RODZIN I DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Konkurs plastyczny jest adresowany do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu”.

Technika wykonania prac:
W kategorii dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym
a. Technika wykonania prac: łączona (wykorzystanie materiałów o zróżnicowanej fakturze, tekstylnych).
b.
Format prac: A3 podłoże pracy dostosowane do zastosowanych materiałów

c. Prace w tej kategorii mogą zgłosić rodziny dzieci w wieku przedszkolnym.
Praca konkursowa powinna zawierać widoczny wkład w jej tworzenie
rodziców i dzieci.W kategoriach dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII
a. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,
farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do
konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace
powinny być wykonane na papierze typu brystol.

b. Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

c. Proponowany format prac dla uczestników: A3.


Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja.Prace przedstawiające komercyjny wizerunek świętego Mikołaja nie będą oceniane.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja – biskupa, który miał miłosierne
serce i pomagał innym.

2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja jako współczesnego człowieka
miłosierdzia, bezinteresownie pomagającego innym w potrzebie.

3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym
Mikołajem, okazując miłosierdzie w środowisku, w którym żyjesz poprzez konkretne
działanie, modlitwę.

4. Przedstaw swoją wizję artystyczną św. Mikołaja - który z Jego czynów miłosierdzia
najbardziej przemówił do Ciebie?

5. Które czyny miłosierdzia są we współczesnym świecie najbardziej potrzebne: pomoc
finansowa okazywana potrzebującym, pomoc fizyczna, dobra rozmowa, ofiarowanie
czasu i talentów drugiemu człowiekowi? Przedstaw swoją wizję artystyczną św.
Mikołaja działającego dzisiaj


Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 27 października 2022 r., wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

Organizator do dnia 13 listopada 2022 r. wyłoni w każdej kategorii prace, które
zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny prac konkursowych. Uczestnicy
zostaną niezwłocznie powiadomieni o zakwalifikowaniu pracy do drugiego etapu
i zobowiązani do przesłania oryginału pracy w nieprzekraczalnym terminie 22
listopada 2022 r. do sekretariatu konkursu: Konkurs Święty Mikołaj - biskup o
miłosiernym sercu, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.


Proponowaną formą przygotowania prac konkursowych jest wspólne wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Następnie prace powinny być zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Organizator dopuszcza też, by prace na konkurs zgłaszał nauczyciel, pod opieką którego praca została wykonana.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN, II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN. Organizator do dnia 29 listopada 2022 r. zaprosi telefonicznie lub mailowo laureatów konkursu na koncert, połączony z galą finałową konkursu, w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które odbędą się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 15.00. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin

 

swiety mikołaj plakat

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 grudnia 2022 roku

Nagrody: Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN, II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN.

Przedział wiekowy: Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych z całej Polski.

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny