Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„SYCZĄCE PRZYSŁOWIA” III Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego
w Ostrowcu Świętokrzyski  zaprasza do udziału
w III Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym
pt. „Syczące przysłowia”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – III uczestniczących w zajęciach logopedycznych. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki.

Czas trwania konkursu: od 15.02.2021 r. do 15.03.2021 r.

Cele konkursu:
- rozwijanie werbalnej aktywności twórczej uczniów,
- poszerzanie zakresu słownictwa i doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
- automatyzacja wymowy głosek szeregu syczącego [s, z, c, dz] przyswojonej w toku ćwiczeń,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka,
-  dbanie o  posługiwanie się piękną mową ojczystą.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – III uczestniczących w zajęciach logopedycznych.

 2. Technika wykonania pracy (płaska): rysunek, wydzieranka, malowanie farbami.

 3. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną ilustrującą wybrane przysłowie, utrwalające prawidłową artykulację głosek szeregu syczącego [s, z, c, dz] podczas terapii logopedycznej. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.

 4. Format pracy: A4, A3.

 5. Ilość prac z każdej placówki: 5 (tylko prace indywidualne).

 6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko, wiek ucznia; adres i nr telefonu placówki; imię i nazwisko nauczyciela (wychowawcy, logopedy) pod kierunkiem, którego została wykonana praca; treść przysłowia oraz załącznik nr 1, nr 2.

 7. Kryteria oceny: samodzielność, ujęcie tematu, walory artystyczne.

 8. Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 9. Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa.

 10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 15 marca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego
ul. Niska 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

z dopiskiem  KONKURS – „SYCZĄCE  PRZYSŁOWIA”                                                                                                                            

Organizator nie odpowiada za ewentualnie uszkodzenia pracy podczas transportu (prosimy               o właściwe ich zabezpieczenie),

 1. Rozstrzygnięcie konkursu 26 marca 2021 r., o wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki.

 2. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych uczniów zostaną przesłane pocztą w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników.

 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych uczniów i opiekunów.

 4. Nauczyciele chcący otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie winni przesłać zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem pocztowym. 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 2. Organizator nie bierze udziału w konkursie.


Osoby odpowiedzialne: Renata Potrzeszcz, Jolanta Religa, Jolanta Kaliska (telefon kontaktowy:  508127428).

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie rodzica

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………                          w III Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym pt. „SYCZĄCE PRZYSŁOWIA” organizowanym  przez Publiczną Szkołę Podstawową  nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r.                        o ochronie danych osobowych (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, wiek) mojego dziecka w związku z udziałem                                     w  III Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym  pt. „Syczące przysłowia”, organizowanym  przez Publiczną Szkołę Podstawową  nr 3 im. Bolesława Chrobrego  w  Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie: umieszczenia danych osobowych  na dyplomie  z podziękowaniem za udział w konkursie i wizerunku na stronie internetowej placówki, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć  w materiałach związanych  z konkursem.

……………………….……………………………..................                                                                                        (data, czytelny podpis rodzica /opiekuna)

Załącznik 2

Oświadczenie nauczyciela

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych (tj. imię i nazwisko)  …..............................................................................................................................................               w związku z udziałem  w  III Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno - Plastycznym                    pt. „Syczące przysłowia”  organizowanym  przez Publiczną Szkołę Podstawową  nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zakresie umieszczenia moich danych osobowych na dyplomie z podziękowaniem za udział  w konkursie.

…………………………………………………………………….                                                                               (data, czytelny podpis nauczyciela)

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26.03.2021 r.

Nagrody: TAK

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny