Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Moje ulubione zwierzę”

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych „Moje ulubione zwierzę”

Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich.

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Twardoch

kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl  tel.: 32 30-11-570 wew. 154 /155

Cele konkursu:

 • Promocja świetlic szkolnych.

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.

 • Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.


Warunki uczestnictwa:


 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie dowolnym, techniką dowolną - płaską.

 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru.

 • Każda placówka może dostarczyć do 10 prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 8 kwietnia 2019r.


Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul.
Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice


tel.: 32 30-11-570 wew.154/155

Z dopiskiem  Świetlica  Konkurs Plastyczny

 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc i wyróżnień. Ocena komisji nie podlega negocjacji ze strony uczestnika bądź osób trzecich. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu i estetyki.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Lista nagrodzonych w konkursie prac  zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy swietlica.zspgieraltowice.pl

 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników w kwietniu 2019r.

 • Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
  na upublicznienie prac i danych osobowych.

 • Świetlice, które chcą otrzymać dyplom za udział w konkursie, prosimy o wpisanie w metryczkę adresu e-mail szkoły na który zostanie on przesłany.


Zachęcamy do udziału w konkursie!

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 /3

(metryczkę i zgodę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i przykleić
na odwrocie pracy ucznia)
Imię i nazwisko 
Klasa
Tytuł pracy
Adres placówki, telefon kontaktowy
E-mail(dyplom za udział dla chętnych)
Nauczyciel świetlicy – opiekun artystyczny

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 /3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Moje ulubione zwierzę”

(załącznik 2 i 3 prosimy przykleić na odwrocie pracy (można spiąć, zgiąć, włożyć do koperty itp.)

 

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez ZSP w Gierałtowicach, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

 

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Moje ulubione zwierzę”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w świetlicy jest: Dyrektor ZSP ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor ZSP w Gierałtowicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje ulubione zwierzę”

 2. b) odebrania nagrody w konkursie (przesłane pocztą na adres zwycięskiej placówki)

 3. c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.


4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Gierałtowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie plastycznym.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie

i rozpowszechnianie przez Organizatorów pracy plastycznej mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii dla celów związanych z promocją działalności ZSP w Gierałtowicach. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej ZSP w Gierałtowicach

 

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica ZSP w Gierałtowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2019

Nagrody: dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny