Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje ulubione zwierzę”

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
„Moje ulubione zwierzę”
UWAGA: Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach, termin przesyłania prac na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje ulubione zwierzę” jest wydłużony do końca kwietnia – rozstrzygnięcie nastąpi w maju.

Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich.

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz nauczyciele: mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Twardoch.

kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl  tel.: 32 30-11-570 wew. 155

Cele konkursu:

 • Promocja szkół, w tym świetlic szkolnych.

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.

 • Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.


Warunki uczestnictwa:

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich).

 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru.

 • Każda placówka może dostarczyć prace osobiście lub na adres organizatora
  do dnia 30 marca 2020r.


Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice
z dopiskiem  „Konkurs Plastyczny”

 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc i wyróżnień. Ocena komisji nie podlega negocjacji ze strony uczestnika bądź osób trzecich.

 • Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu i estetyki.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Lista nagrodzonych w konkursie prac  zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły zspgieraltowce.pl oraz świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl.

 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy  pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników w kwietniu 2020r.

 • Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
  na upublicznienie prac i danych osobowych.

 • Szkoły, które chcą otrzymać dyplom za udział w konkursie, prosimy o wpisanie w metryczkę adresu e-mail szkoły na który zostanie on przesłany.


Zachęcamy do udziału w konkursie  :)

 


Załącznik nr 1/3 - METRYCZKAMetryczkę i zgodę należy wypełnić drukowanymi literami i przykleić na odwrocie pracy ucznia (prace z nieczytelnie opisanymi metryczkami zostaną odrzucone)Imię i nazwisko
Klasa
Nazwa zwierzęcia
Adres placówki
Telefon kontaktowy i e-mail
Nauczyciel świetlicy – opiekun artystyczny
Dyplom za udział - adres e-mailowyszkoły


ZAŁĄCZNIK NR 2 /3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Moje ulubione zwierzę”

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez ZSP w Gierałtowicach, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Moje ulubione zwierzę” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Moje ulubione zwierzę”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w świetlicy jest: Dyrektor ZSP ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowicach

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor ZSP w Gierałtowicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje ulubione zwierzę” b) odebrania nagrody w konkursie
c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Gierałtowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie plastycznym.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii lub innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności ZSP w Gierałtowicach. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej ZSP w Gierałtowicach.

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica ZSP w Gierałtowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2020

Nagrody: dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-9 lat / klasy 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny