Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny ” MY TOWN”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie oraz Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie językow0-plastycznym "My town". Konkurs ma formę dwuetapową: etap szkolny i etap międzynarodowy.

Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy w języku angielskim "My town", prezentującej miasto uczestnika konkursu w formie pisemnej i graficznej.
Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp. wykluczając kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki).
Format A4, co najmniej 6 stron.

Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 4 prace konkursowe.

Prace wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać do 31 stycznia 2022 roku na adres Organizatora:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie
ul. Sieroca 17
20-089 Lublin

 

Organizatorzy

 • Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie


Patronaty Honorowe:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego

 • Prezydent Miasta Lublin

 • Lubelski Kurator Oświaty


Cele

 • Promowanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, edukacji patriotycznej, poznawania polskiej historii i kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

 • Motywowanie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o własnym mieście, regionie

 • Rozwijanie kreatywności i młodych talentów plastycznych oraz popularyzowanie osiągnięć uczniów


Uczestnicy

 • Uczniowie szkół podstawowych w kraju i za granicą

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych


szkoły polskie
I kategoria – klasy 1-3
II kategoria - klasy 4-8

szkoły zagraniczne
I kategoria – wiek 6-9 lat
II kategoria – wiek 10-14 lat

Etapy konkursu

 • I etap szkolny – ogłoszenie konkursu w poszczególnych szkołach, zebranie i wybór najlepszych prac oraz przesłanie ich na adres organizatora konkursu.

 • II etap międzynarodowy – zakwalifikowanie przez organizatora prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.


Zasady uczestnictwa

 1. Uczniowie wykonują pracę w języku angielskim - album pt. „My town”.

 2. Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej i graficznej.

 3. Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron.

 4. Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.) wykluczając kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki.

 5. Prace zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

 6. Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie cztery prace łącznie biorąc pod uwagę obie kategorie wiekowe.

 7. Prace należy dostarczać osobiście lub wysyłać na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie do dnia 31.01.2022 r. (data stempla pocztowego).

 8. Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.

 9. Wraz z pracą konkursową każdy uczestnik obowiązkowo dostarcza wypełnioną Kartę Udziału w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zgoda rodzica RODO). Nauczyciel sprawujący opiekę dydaktyczną nad uczestnikiem konkursu dostarcza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zgoda nauczyciela RODO).

 10. Prace ocenia komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne.

 11. Kryteria oceny: treść i poprawność językowa, szata graficzna, oryginalność.

 12. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.

 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2022 r. Lista osób nagrodzonych zostanie podana na stronie internetowej szkoły najpóźniej do dnia 01.03.2022 r. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

 14. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.

 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i klauzuli informacyjnej (RODO) oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac z uwzględnieniem danych osobowych zawartych w Karcie Udziału.


 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

ewabaciur@wp.pl

 

Komisarz Konkursu
Ewa Baciur

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin MY TOWN 2021-2022

Klauzula informacyjna Rodo MY TOWN 2021-2022

Karta udziału MY TOWN 2021-2022

Zgoda nauczyciela Rodo MY TOWN 2021-2022

Zgoda rodzica Rodo MY TOWN 2021-2022

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: luty 2022

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny