Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Na szlaku cysterskim”

Regulamin

 

VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO
„Na szlaku cysterskim”


1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach.

2.Celem głównym konkursu jest:
-   zainteresowanie historią i sztuką Szlaku Cystersów,
-   rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
-   prezentacja i popularyzacja plastycznej i fotograficznej twórczości dzieci i młodzieży.

 1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów (Kl. IV-V) szkoły podstawowej, świetlic środowiskowych, świetlic gminnych, Centrum Edukacji Społecznej, gminnych bibliotek, Klubu Integracji Społecznej.

 2. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów (Kl. VI-VIII ) szkoły podstawowej, świetlic środowiskowych, świetlic gminnych, Centrum Edukacji Społecznej, gminnych bibliotek, Klubu Integracji Społecznej

 3. Do pracy należy  dołączyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację (załącznik).

 4. Prace na konkurs plastyczny i fotograficzny będą oceniane przez komisję konkursową.

 5. Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród odbędzie się  27 XI 2020r. o godz.11/00. 1. Komisja konkursowa przyzna nagrody w w/w konkursach w kategoriach: I, II , III miejsce.

 2. Wszystkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygnie Komisja Konkursowa.

 3. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu . Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 4. Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

 5. Prace plastyczne i fotograficzne przysłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Zespołu Szkół i będą stanowiły element promocyjny Szlaku Cystersów, mogą być prezentowane na wystawach z podaniem imienia i nazwiska autora. Autor prac nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.

 6. Prace są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich.

 7. Prace dostarczone  po terminie nie będą brane pod uwagę .

 8. Obowiązuje lista zbiorowa uczestników.


 

Konkurs plastyczny:

 1. Prace plastyczne należy dostarczyć do 13 XI 2020 r.

 2. Prace należy krótko opisać : temat pracy,  imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka – jej adres, e-mail i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna – numer telefonu, e-mail . 1. Format prac A3 lub A4, techniki:  rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane.


 

Konkurs fotograficzny:

 1. Prace fotograficzne (3 sztuki, format nie mniejszy niż 10 x 15cm a nie większy niż 30 x 40cm  ) należy dostarczyć do dnia 13 XI 2020 r. Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone.

 2. Ocenie podlegają: poziom prac, ciekawe ujęcie, zgodność z tematem.


3.Zdjęcia należy krótko opisać : temat, przedstawiony obiekt, miejsce , datę wykonania,  imię i nazwisko autora, klasę, wiek, placówkę – jej adres i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna - numer telefonu, e-mail .

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Palczak-Skwarek
mgr Janusz Chomicz
mgr Radosława Stramel-Świteńka

Szkoła Podstawowa
58-312 Stare Bogaczowice
ul. Główna 172  a

Tel. 74 8452263

Adres internetowy szkoły: www.zs.p9.pl

Poczta internetowa: zs.starebogaczowice@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „ Na szlaku cysterskim”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Data i podpis opiekuna (nauczyciela)

 

………………………………………                         Data i podpis uczestnika

(prawnego  opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni )

 

……………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w wydawnictwie pokonkursowym, wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu oraz popularyzacji jego idei.

Data i podpis uczestnika

(prawnego  opiekuna w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)

 

…………………………………………………

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.11.2020

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: część plastyczna klasy 4-5 SP, fotograficzna 6-8 SP

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny