Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – POLSKA OD GÓR DO MORZA.”

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6 w Rzeszowie zaprasza dzieci z klas I-III szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Temat konkursu: "Podróże małe i duże - Polska od gór do morza". Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być podróże po naszym kraju.

Technika wykonania dowolna plastyczna - malarstwo, rysunek, collage, witraż itp
Format pracy A4, A3

Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę, każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac. Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą  informacje podane poniżej w regulaminie konkursu.

Prace należy przesłać do dnia 17 maja 2021r. na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów

z dopiskiem „KONKURS - POLSKA”

 

Regulamin                                                                                          

 1. Organizator :


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

Nauczyciele odpowiedzialni: Natalia Zawadzka, Anna Więcek-Gruca.

 1. Cele: • rozwijanie wyobraźni twórczej,

 • zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata,

 • kształcenie umiejętności ilustrowania krajobrazów inspirowanych obserwacją i doświadczeniami,

 • uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody i architektury,

 • wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,

 • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci. 1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.

 2. Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż itp).

 3. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być podróże po naszym kraju.

 4. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).

 5. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje:

Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora oraz klasa:
Nazwa placówki:
Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
Imię i nazwisko opiekuna, e-mail:

 

 1. Prace należy przesłać do dnia 17 maja 2021r. na adres:


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów
z dopiskiem „KONKURS - POLSKA”

10. Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.

11. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

12. Wyniki będą opublikowane po 30 maja 2021 r. na stronie szkoły http://www.zsp6.rzeszow.pl/ i szkolnym facebooku https://pl-pl.facebook.com/ZSPnr6Rzeszow/. Zwycięzcy konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

13. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.

14. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz do celów promocyjnych.

16. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy wypełnionej i podpisanej przez nauczyciela oraz opiekuna prawnego Karty zgłoszenia udziału w konkursie dołączonej do niniejszego regulaminu.

17. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
- zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,
- akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
- wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.

18. Dodatkowe informacje udzielamy drogą mailową: hultaje27@gmail.com lub anna_wiecek_gruca@interia.pl

 

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny