Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Fotograficzny pt. „Matematyka migawką uchwycona”

REGULAMIN


Wojewódzkiego Konkursu
Matematyczno-Fotograficznego
pt. „Matematyka migawką uchwycona"
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41
im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej.


Cele konkursu:


Podniesienie poziomu świadomości uczniów o różnych obliczach matematyki
i uwiecznianie jej w kadrze;
  1. Wpływ na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i spostrzegania matematyki
    w sporcie, turystyce, rekreacji oraz zdrowym i aktywnym trybie życia;
Rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,


Promowanie rozwijania pasji fotografowania i obróbki zdjęć,


Informacje o konkursie:


Konkurs „Matematyka migawką uchwycona” jest indywidualnym konkursem matematyczno-fotograficznym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego. Tematem jest przedstawienie "Królowej Nauk" w różnych perspektywach życia codziennego. Wybór obszarów realizujących tematykę jest dowolny.


Udział w konkursie będzie wymagał od uczestników kreatywnego myślenia oraz spostrzegawczości, które są niezbędnymi umiejętnościami w poszukiwaniu w otaczającym świecie związków z matematyką.


Dla uwiecznienia swoich poszukiwań i odkryć, ważna jest również umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym.


Warunki uczestnictwa:Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego.


Przedział wiekowy: uczniowie klas IV - VIII szkół podtsawowych.


Przedmiotem konkursu jest ujęcie na fotografii aspektu matematycznego w różnych perpektywach życia.


Format zdjęcia:


Format barwnych lub czarno-białych zdjęć to dokładnie 15cm x 20 cm (inny format nie zostanie dopuszczony do konkursu).


Dodatkowo zdjęcia powinny być przesłane w formie załącznika, jako plik .jpg,
na adres mailowy:
matematykasp41@wpl.pl. Nazwa pliku powinna wyglądać następująco (bez używania polskich znaków) : imienazwisko_nazwaplacowki_miasto


Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 1 pracę.


Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:


tytuł zdjęcia,


imię i nazwisko autora,


wiek autora i klasę,


imię i nazwisko szkolnego opiekuna konkursu,


nazwę, adres i telefon kontaktowy szkoły.


Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.


Prace konkursowe oraz oświadczenie uczestnika (załącznik nr 1) należy dostarczyć osobiście


lub przesyłką do dnia 21 maja 2021 roku (decyduje data wpływu) na adres:


Szkoła Podstawowa nr 41


ul. Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska


Konkurs „Matematyka migawką uchwycona


(przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem).


WSZYSTKIE PRACE Z DANEJ PLACÓWKI NALEŻY PRZESŁAĆ W JEDNEJ PACZCE


(za przesłanie prac odpowiada koordynator konkursu w danej placówce).


9. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.


10. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych


z podziałem na kategorie wiekowe: klasy IV – V oraz VI – VII. Prace te zostaną nagrodzone.


11. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.


12. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.


Dodatkowe uwagi organizacyjne:


1. Praca konkursowa nie może pod żadnym względem naruszać praw osób trzecich,


a w szczególności cudzych praw autorskich.


2. Wpływ na ocenę pracy będą miały: oryginalność oraz pomysłowość


w odniesieniu do tematu konkursu.


3. Jednostką zgłaszającą indywidualne prace do konkursu jest określona regulaminem placówka


oświatowa, która dostarcza osobiście lub przesyła prace do Organizatora wyłącznie na własny


koszt.


4. Nadesłane prace, niespełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą brane pod uwagę


podczas oceny.


5. Wszystkie prace z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora i nie będą


oddawane.6. Prace mogą być wykorzystane przez Organizatora na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej, portalach miejskich, wystawach oraz w innych formach promujących konkurs.


7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody (bez zastrzeżeń) na warunki niniejszego Regulaminu.


Terminarz konkursu:


Nadsyłanie prac do 21 maja 2021 roku


Podanie wyników do 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej szkoły: www.sp41.mssm.pl lub facebooksp41rudaslaska


9 . Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane pocztą do dnia 22 czerwca 2021 r.


Organizator konkursu:


Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej


41-700 Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 15


tel. 32 248-18-28


Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.


Organizatorzy konkursu: Agnieszka Dobrowolska, Jolanta Prachnio, Bartosz Dobrowolski.


Załącznik nr 1


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA


Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego pt. „Matematyka migawką uchwycona"


IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY.......................................................................................


NAZWA I ADRES PLACÓWKI: ..................................................................................................


OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………….………………………………… (imię i nazwisko)


w konkursie pt. „Matematyka migawką uchwycona", organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej. Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).


Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć prac mojego dziecka w materiałach promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, gablotach i tablicach wystawienniczych, stronie internetowej szkoły sp41.mssm.pl, Telewizji Kablowej „Sfera”, gazetach i portalach lokalnych oraz innych mediach związanych z promocją konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych mojego dziecka na dyplomach konkursowych.


W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:


1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej;


2) z inspektorem ochrony danych SP41im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail sp41ruda@wp.pl,


3) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;


4) dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia przedmiotowego konkursu;


5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana dziecka i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;


6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu;


8) Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.


……………………………………………………………


(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01/06/2021

Nagrody: drobne upominki, dyplomy

Przedział wiekowy: 10-15

Region: wojewódzki - województwo śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny