Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci „Choć jeden dzień Pszczołą być”

Konkurs jest adresowany do dziecin i młodzieży ze  szkół podstawowych działających na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jedno z następujących zagadnień:
a)    rola pszczoły w przyrodzie;
b)    zagrożeniach dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa;
c)    sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;
d)    możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Technika wykonania pracy dowolna malarska, rysunkowa lub graficzna (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.).
Format pracy - A4 w układzie poziomym

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
0-4 klasa,
5-8 klasa.

Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem oraz klasą, imieniem i nazwiskiem jej autora. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony prawidłowo i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu). Organizator prosi o nie przyklejanie formularza zgłoszeniowego do pracy plastycznej.
Formularz zgłoszeniowy zawierający także zgodę na przetwarzanie danych uczestnika Konkursu powinien być podpisany przez rodzica (opiekuna ustawowego) lub opiekuna prawnego dziecka.

Prace na konkurs należy złożyć lub przesłać w terminie do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

 

Kryteria oceny:
a)    Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu- 0 pkt. – 5 pkt.
b)    Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie 0 pkt. – 5 pkt.
c)    Walory estetyczne pracy

Najlepsze prace znajdą się w kalendarzu na 2022 rok, wydanym przez województwo podlaskie.

 

do pobrania:

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

Formularz zgłoszeniowy

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody za miejsca I-III oraz wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-14 lat

Region: woj. podlaskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny