Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Toruńskie legendy czytamy – pierniki zjadamy”

Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
,,Toruńskie legendy czytamy – pierniki zjadamy”
dla szkół podstawowych


Organizator:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich
Bruki Unisławskie 32 B
86-260 Unisław
tel. 56 6868575
nsp.bruki@wp.pl

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego.

Cel konkursu:

- upowszechnienie i poszerzenie zainteresowań legendami toruńskimi
- kultywowanie tradycji toruńskich pierników
- rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
- kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach:

- klasy I - III
- klasy IV – VI
- klasy VII – VIII

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej jednej z legend toruńskich.

- prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 na sztywnym papierze (blok techniczny)

- prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej (rysunek ołówkiem, kredkami, farbkami, pastele, wyklejanka, techniki łączone itp.) w formie płaskiej

- Z jednej szkoły mogą wziąć udział 3 prace z każdej kategorii wiekowej

- Jury oceniając pracę brać będzie pod uwagę pomysłowość oraz estetykę pracy

- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o przyznaniu nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym

- Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej

- Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę, tytuł ilustrowanej legendy oraz imię i nazwisko opiekuna (Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy)

- Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)

- Prace powinny być dostarczone w formie płaskiej

- Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być upublicznione na portalu społecznościowym szkoły

- Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie akceptację warunków regulaminu

- We wszystkich prawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje organizator

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich, Bruki Unisławskie 32 B, 86-260 Unisław do dnia 28.01.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

- Nie zostaną dopuszczone do konkursu prace dostarczone po wskazanym terminie, prace przesłane bez poprawnie uzupełnionego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz bez podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2), prace grupowe

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 03.02.2022 r.

- Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu na adres: nsp.bruki@wp.pl
tel. 56 6868575

Postanowienia końcowe

- Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe zawierające treści niezgodne
z prawem, nieobyczajne, wzbudzające kontrowersje oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób oraz prace grupowe.

- Niniejszym Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko uczestnikaNazwa Szkoły wraz z adresem e-mail i numerem telefonuKlasaTytuł ilustrowanej legendyImię i nazwisko opiekunaUwagi 

 

Załącznik nr 2

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, że administratorem danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest organizator konkursu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich Bruki Unisławskie 32 B, 86-260 Unisław.

.....................................................................


                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 03.02.2022

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: województwo kujawsko - pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny