Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE „RADOŚĆ”

Zapraszamy do udziału w trzynastej już edycji konkursu fotograficznego "KREATYWNE ZABRZE”. W tegorocznej odsłonie, ze względu na specyfikę czasu pandemii, na temat przewodni proponujemy hasło „Radość”, prowokując uczestników do zwrócenia uwagi na pozytywne emocje towarzyszące nam każdego dnia. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: I – Miasto Zabrze oraz II - Open. Jak co roku czekamy na ciekawe fotografie, ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze.

Konkurs trwa do 16 lipca 2021 r. (termin składania prac) i kończy się wernisażem pokonkursowym, obejmującym wyłonienie i uhonorowanie laureatów w Galerii MOK
13 września 2021 r, o godz. 17.00. Na Laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz edukacyjne, w tym publikacja prac w pokonkursowym katalogu oraz udział
w wystawie. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wydarzenie ma już swoja historię, jest organizowane od 2009 roku, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników biorących udział w kolejnych edycjach oraz zwiększający się zasięg wydarzenia. Ideą konkursu jest inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, zapoznanie się z jej historią oraz propagowanie tej dziedziny sztuki, jako jednej
z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej, jak również prezentacja twórczości uczestników szerszej publiczności.

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
Partnerami wydarzenia są: Miasto Zabrze oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Patronem Konkursu jest Związek Polskich Artystów Fotografików, a patronat honorowy objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Warunki konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach do wyboru:- kategoria I – Miasto Zabrze – dotycząca zdjęć wykonanych na terenie Miasta Zabrze;- kategoria II – Open – dotycząca zdjęć wykonanych w dowolnym miejscu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, przy czym osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.

Wymogi techniczne:

Zdjęcia mogą być wywołane na papierze o formacie 21×30 cm +/- 2 cm oraz dostarczone w formie elektronicznej na podpisanej (imię i nazwisko, wybrana kategoria) płycie CD/DVD (zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg, dłuższy bok minimum 2500 pikseli, 300 dpi, profil sRGB). Każdy plik na płycie powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz wybraną kategorią (przykład: nazwisko_imię_tytuł_kategoria.jpg).
Każda fotografia w wersji papierowej powinna zostać opisana drukowanymi literami na odwrocie wg schematu stanowiącego załącznik nr 2, tj. imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wybraną kategorią oraz miejscem wykonania fotografii.

Alternatywnie, zdjęcia mogą zostać dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .jpg, dłuższy bok minimum 2500 pikseli, 300 dpi, profil sRGB), za pomocą poczty tradycyjnej (na płycie CD/DVD) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu www.kreatywne-zabrze.pl. Każdy plik powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz wybraną kategorią (przykład: nazwisko_imię_tytuł_kategoria.jpg).

Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać od 1 do 3 fotografii, które będą oceniane indywidualnie (nie jako cykl). W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż 3 zdjęć Jury nie będzie oceniało żadnego zdjęcia, zaś dany Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

Organizator zabrania stosowania fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Nie będą również akceptowane prace,  z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.
Termin i miejsce dostarczenia prac:

Prace konkursowe wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinny zostać dostarczone:
– osobiście lub listownie (w usztywnionej kopercie) do

Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu (41-800), ul. 3 Maja 91a, z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2021” albo
– za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie Konkursu www.kreatywne-zabrze.pl
w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby albo na serwery Organizatora). Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

 

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy  na www.kreatywne-zabrze.pl

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny