Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „INNE SPOJRZENIE”

„Życie to najbardziej zdumiewająca bajka”
Ch. Andersen


Drodzy uczestnicy Konkursu!

W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  „Inne Spojrzenie” zapraszam  Was do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim:
„Życie bajką jest”
W swoich pracach puśćcie wodze fantazji, ukazując świat jako zachwycający, a przede wszystkim magiczny.  Niech powstaną  niezwykłe bajkowe stwory, postaci  i miejsca, pełne barw i tajemniczości.

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Elżbieta Skiba
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

 

 


CELE KONKURSU:

 • promocja talentu młodych dzieci i młodzieży,

 • zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach,

 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,

 • wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,

 • kształtowanie postaw empatycznych i prospołecznościowych uczestników poprzez przekazanie nadesłanych do Organizatora prac na cel charytatywny.


 

WIEK:

Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:  6 -  9 lat, 10 - 13 lat, 14 - 16 lat,   17 - 19 lat.

 

FORMAT:
A4 ( 210mm x 297mm ),    A3 (297mm x 420mm),
Prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.TECHNIKA:

Dowolna - rysunek,  malarstwo, collage, grafika,

* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

 

OCENA PRAC i NAGRODY:

Jury przyzna:  Nagrodę Grand Prix  (laureat otrzyma: medal, pamiątkowy grawerowany dyplom), 10 równorzędnych  nagród w każdej kategorii wiekowej (laureaci otrzymają: medal, dyplom), oraz równorzędne wyróżnienia, o których ilości zadecyduje jury (laureaci otrzymają dyplom). Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów.

 

TERMINY:

 • przyjmowanie prac konkursowych: do 22 lutego 2021

 • publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu innespojrzenie.sosnowiec.pl  do dnia 31 marca  2021 r. oraz na Facebooku Konkursu

 • termin uroczystości podsumowania Konkursu zostanie podany w terminie późniejszym.

 • Wysyłanie nagród i dyplomów - do końca czerwca 2021 r.

 • Ze względu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.


 

ADRES:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
ul. Staszica 62
41-200 Sosnowiec
Polska

www.opp1.sosnowiec.ehost.pl
opp1@sosnowiec.edu.pl

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu;

 • prace nie mogą brać udziału w innych konkursach;

 • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe;

 • jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy.

 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!

 • wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu: www.innespojrzenie.sosnowiec.pl lub/i Facebooku Konkursu


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.

 • Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

 • Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:

  • posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej.

  • przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. • Organizator zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno - promocyjnych placówki (w całości lub we fragmentach).

 • Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny wskazany przez Organizatora. Organizatorzy zadecydują, które prace zostaną przekazane na cel charytatywny.

 • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.


 

 do pobrania:

Regulamin  wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami
 inne spojrzenie logo

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.03.2021

Nagrody: Grand Prix, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny