Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

Cel konkursu:  pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

UWAGA: ZMIANA TERMINU
Z powodu epidemii koronawirusa, wprowadzonych obostrzeń i niemożności przeprowadzenia konkursu w pierwotnym terminie organizatorzy przedłużają termin dostarczania prac na konkurs do 18 września 2020 roku.
Pierwotnie: Uczestnicy nadsyłają w terminie do 24 kwietnia 2020 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

skępe_zmiany

Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2,
87 - 630 Skępe (tel. 542877015). Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu, ewentualnie również nazwę i adres szkoły oraz wiek uczestnika i datę jego urodzenia należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i wiekiem i dołączyć do zestawu wierszy (datę urodzenia i wiek należy również umieścić obok godła pod zestawem wierszy). Kopertę włożyć do głównej koperty z wierszami. Wiersze nadsyłane na konkurs powinny być skompletowane w czterech jednobrzmiących zestawach (każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze nadesłane na Konkurs. Zestawy wierszy powinny być przygotowane do oceny wg poniższego schematu - po jednym zestawie trzech wierszy nadesłanych dla każdego z czterech członków Jury do oceny). Do zestawu wierszy w kolejnej zaklejonej kopercie należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu - włożyć do głównej koperty z wierszami. Zgodnie z zapisami regulaminu nadesłany zestaw wierszy musi zawierać 2 zaklejone koperty umieszczone w kopercie z zestawami wierszy, oznaczone tym samym godłem, jakim oznaczone zostały wiersze (jedna z danymi autora, druga z oświadczeniem o wyrażeniu zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na kopercie z oświadczeniem rodzica/ opiekuna należy również umieścić  adnotację "Oświadczenie")

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Ogólnopolski Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach zgodnie z decyzją JURY.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w pokonkursowym zbiorze wierszy oraz publikację utworów w każdej innej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków). Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Decyzja JURY jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2020 (sobota). O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Jerzy Kowalski

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem. Kościelna 2, 87-630 Skępe.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@biblioteka.skepe.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.

 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

…………………………………………………………………….

(numer telefonu)

 

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu pt. XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Gustawa Zielińskiego w Skępem organizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka


(imię i nazwisko dziecka) ………………………….……………………………………………. w w/w konkursie.


2.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


3.       Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem oraz innych materiałach promocyjnych biblioteki i jej partnerów.


4.       Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.


5.       Zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
……………………………………….…………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 1. Gustawa Zielińskiego w Skępem


 

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Patronat:
- Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- Starosta Lipnowski­­­­*(wniosek złożony w trakcie rozpatrywania - zgodnie z regulaminem patronatu termin rozpatrzenia i decyzja ws. udzielenia patronatu po 15 lutym 2020 r.)- Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Patronat medialny :

- Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI,

 

Cel konkursu:  pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 24 kwietnia 2020 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2,
87 - 630 Skępe (tel. 542877015). Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu, ewentualnie również nazwę i adres szkoły oraz wiek uczestnika i datę jego urodzenia należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i wiekiem i dołączyć do zestawu wierszy (datę urodzenia i wiek należy również umieścić obok godła pod zestawem wierszy). Kopertę włożyć do głównej koperty z wierszami. Wiersze nadsyłane na konkurs powinny być skompletowane w czterech jednobrzmiących zestawach (każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze nadesłane na Konkurs. Zestawy wierszy powinny być przygotowane do oceny wg poniższego schematu - po jednym zestawie trzech wierszy nadesłanych dla każdego z czterech członków Jury do oceny). Do zestawu wierszy w kolejnej zaklejonej kopercie należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu - włożyć do głównej koperty z wierszami. Zgodnie z zapisami regulaminu nadesłany zestaw wierszy musi zawierać 2 zaklejone koperty umieszczone w kopercie z zestawami wierszy, oznaczone tym samym godłem, jakim oznaczone zostały wiersze (jedna z danymi autora, druga z oświadczeniem o wyrażeniu zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na kopercie z oświadczeniem rodzica/ opiekuna należy również umieścić  adnotację "Oświadczenie")

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Ogólnopolski Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach zgodnie z decyzją JURY.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w pokonkursowym zbiorze wierszy oraz publikację utworów w każdej innej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków). Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Decyzja JURY jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2020 (sobota). O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni listownie.

 

Jerzy Kowalski

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej w Skępem

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem. Kościelna 2, 87-630 Skępe.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@biblioteka.skepe.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.

 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

…………………………………………………………………….

(numer telefonu)

 

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu pt. XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Gustawa Zielińskiego w Skępem organizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka


(imię i nazwisko dziecka) ………………………….……………………………………………. w w/w konkursie.


2.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


3.       Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem oraz innych materiałach promocyjnych biblioteki i jej partnerów.


4.       Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.


5.       Zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
……………………………………….…………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

do pobrania:

 

Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13.06.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-21 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny