Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

Pałac Młodzieży w Koszalinie


zaprasza do udziału w


XX Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”


CEL KONKURSU


 1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 20 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.
 2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacje z innymi uczestnikami konkursu.
KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria od 7 do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat


WARUNKI UCZESTNICTWA


 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
 2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 zdjęć.
 3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
ETAPY KONKURSU:

I ETAP


 1. Wypełnienie elektronicznie karty zgłoszenia oraz przesłanie zdjęć za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na www.pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda, od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.
 2. Załączane zdjęcia w formacie jpg należy obowiązkowo podpisać w nazwie pliku imieniem, nazwiskiem i tytułem zdjęcia - następującym schematem: imie-nazwisko-tytul-pracy.jpg (np. jan-kowalski-cudowne-upalne-dni.jpg)
 3. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni prace do II etapu, które zyskują statut zdjęć zakwalifikowanych do wystawy.
 4. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu poinformujemy drogą mailową do 31 marca 2021 r., informacja dostępna będzie również na www.pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda.
II ETAP


 1. Zdjęcia zakwalifikowane do II etapu konkursu należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres:


  Pałac Młodzieży
  75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
  z dopiskiem Konkurs Fotografii 2. Format prac min. 20 x 30 cm, max 30 x 45 cm.

 3. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić wygenerowaną elektronicznie metryczkę: imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek autora, miejscowość.

 4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

 5. Spośród prac nadesłanych do II etapu komisja konkursowa wyłoni prace nagrodzone.

 6. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych lub nieprzesłane, w II etapie konkursu nie będą oceniane.


PODZIAŁ NAGRÓD


Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, fundatorów nagród oraz zaproszonych gości.


Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.

- odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
- wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do
31 grudnia 2021 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.


TERMINARZ KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do I ETAPU: od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.

 2. Publikacja wyników I ETAPU: do 31 marca 2021 r.

 3. Nadsyłanie prac do II ETAPU: do 30 kwietnia 2021 r.

 4. Wernisaż i wręczenie nagród: czerwiec 2021 r.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie, katalogu oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i sponsorów.
 2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
 3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów reklamowych konkursu.
 4. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
 5. Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.
 6. Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
e-mail: foto@pm.koszalin.pl;

 

logo-konkurs-foto.jpg

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: do 21 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny