Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXI edycja Konkursu Geologicznego „Nasza Ziemia” pod hasłem „(R)ewolucje Ziemi”

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje konkurs geologiczny "Nasza Ziemia" pod hasłem "(R)ewolucje Ziemi". Celem  konkursu  jest  upowszechnianie  wśród  uczniów  wiedzy  o  naszym  dziedzictwie  naturalnym, konieczności  i  możliwościach  jego  ochrony.  Konkurs ukierunkowany  jest  na  zagadnienia  związane  z  szeroko  pojętą  ochroną środowiska,  a  w  szczególności  na  uświadomienie  osobistej  odpowiedzialności każdego człowieka za jego stan.


Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe i odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych

konkurs wiedzy geologicznej:

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Warunki konkursu:

Konkurs przeprowadzany jest etapowo.
Część plastyczna konkursu przeprowadzana jest w dwóch etapach:
Etap półfinałowy – odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego uwidocznionego na mapie zamieszczonej na stronie organizatora konkursu.
Etap finałów ogólnopolskich – w bieżącym roku zorganizowany będzie przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB wraz z Odziałem Świętokrzyskim PIG-PIB i odbędzie się w Kielcach.

Konkurs plastyczny:
W konkursie może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do klasy IV, V lub VI szkoły podstawowej, które samodzielnie wykonało pracę plastyczną na temat i zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi przygotowania i przesłania prac plastycznych:
• format A4 – na płaszczyźnie (dopuszczana płaskorzeźba o grubości do 2 cm),
• technika dowolna,
• wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (podpisany  przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  niepełnoletnich autorów prac lub uczestnika, w przypadku, gdy jest on pełnoletni)

Przyjmowane są prace nadsyłane przez:
• szkoły podstawowe,
• szkoły polskie w krajach sąsiednich (Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy),
• szkoły  specjalne  –  prace  autorów  odbiegających  wiekiem  od  zakresu  IV-VI  klasy  szkoły podstawowej oceniane są i nagradzane poza konkursem,
• domy kultury i inne ośrodki pomocy edukacyjnej i społecznej,
• rodziców dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych, którzy podejmują się opieki merytorycznej nad pracą.

baner_ok.png

Konkurs wiedzy geologicznej przeprowadzany jest w trzech etapach:
Etap półfinałowy I – odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego uwidocznionego na mapie zamieszczonej na stronie organizatora
Etap półfinałowy II – przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora (j.w.) w dniu uroczystości półfinałowych,
Etap finałów ogólnopolskich – w bieżącym roku zorganizowany będzie przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB wraz z Odziałem Świętokrzyskim PIG-PIB i odbędzie się w Kielcach.

Konkurs wiedzy przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
•niższej - dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej;
•wyższej - dla uczniów szkoły ponadpodstawowej;

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas  VII i VIII  szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który  samodzielnie  przygotuje  pracę  pisemną  na  jeden  z  trzech  tematów  podanych  w Komunikacie  o konkursie  wiedzy  geologicznej  i  zgodnie  z wymogami  formalnymi  dotyczącymi  przygotowania  i przesłania pracy pisemnej:
•rozmiar – nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) – to około 14 000 znaków ze spacjami,
•ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu,
•dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia – wydruki, odbitki, oprawa dowolna,
•wraz z pracą należy przesłać czytelnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkurs

 

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin konkursu

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 4.06.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny