Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału  w ogólnopolskim konkursie plastycznym.


TEMATY KONKURSOWE
Kobieta i mężczyzna darem dla...
1. ...rodziny – jesteśmy dla siebie wzajemnie we wspólnocie małżeńskiej
i rodzinnej. „Pragnąłbym (...) aby rodzina była najcenniejszym skarbem ojczyzny”.
(bł. Stefan Wyszyński).
2. ...Kościoła – służymy na drodze powołania kapłańskiego, zakonnego
i wspólnotowego. „Na tym polega nadprzyrodzona organizacja miłości, że nieustannie
bierzemy i nieustannie przekazujemy”. (bł. Stefan Wyszyński)
3. ...społeczeństwa – pracujemy dla dobra drugiego człowieka i naszej Ojczyzny.
„Współczesne «zamówienie» społeczne, to «zamówienie» na ludzi dobrych”. (bł. Stefan
Wyszyński)
4. ...świata – troszczymy się o niego z myślą o nas samych i przyszłych
pokoleniach. „Po to gromadźmy, byśmy mieli co rozdawać”. (bł. Stefan Wyszyński)

KATEGORIE I KRYTERIA OCENY PRAC
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
• literackiej (wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list)
• plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat)
• multimedialnej (prezentacja, film)

Warunki techniczne prac:
• kategoria plastyczna: format maks. A2, forma płaska lub półpłaska;
• kategoria literacka: praca wykonana na komputerze, czcionka 13, Times New
Roman, interlinia 1,5, maks. 2 strony A4;
• kategoria multimedialna: maks. trzyminutowe nagrania w formacie mp4
zapisane na płycie CD/maks. 15 slajdów w formacie PowerPoint lub strona
offline zapisane na płycie CD.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Przyjmowane są tylko prace indywidualne. Do pracy należy dołączyć
kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna (załączniki nr 1-4 dołączone
do Regulaminu oraz dostępne na stronie Szkoły: www.zs7.lublin.pl).

Nauczyciel/opiekun może przesłać maksymalnie 5 prac w kategorii literackiej,
plastycznej i multimedialnej na każdym poziomie wiekowym

Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie:
– imię i nazwisko autora, klasa, wiek
– imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, telefon/e-mail
– adres i telefon (fax) szkoły
i dostarczona lub przesłana na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 50
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
20-722 Lublin, ul. Roztocze 14

z dopiskiem: „Konkurs o Patronie”.

Termin nadsyłania prac – 31 marca 2022 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:
p. Anna Trzos-Mularczyk – tel. 510 089 575, e-mail:anna.trzos-mularczyk@sp50.lublin.eu
p. Elżbieta Korzeniowska – tel. 663 665 956, e-mail: elzbieta.korzeniowska@sp50.lublin.eu
p. Urszula Zaręba – tel. 533 663 553, e-mail: urszula.zareba@sp50.lublin.eu

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN KONKURSU, KARTA ZGŁOSZENIA, ZGODY I OŚWIADCZENIA

 

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 kwietnia

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny