Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena” – ogólnopolski konkurs plastyczny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Po raz pierwszy mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest popularyzacja i upamiętnienie twórczości baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Liczymy na Was, Waszą kreatywność i wyobraźnię. Do dzieła!

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni Andersena.

Technika wykonania pracy:
rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel,
malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze,
grafika warsztatowa – monotypia, linoryt,
grafika komputerowa,
collage.

Format pracy – A - 5, A - 4, A - 3.

Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu). Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru:
-Imię i nazwisko autora:
-Wiek autora:
-Adres placówki:
-Telefon/e-mail placówki:
-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Prace należy przesłać do 15 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Hansa Christiana Andersena
ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom

Z dopiskiem:  Konkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana  Andersena”

Regulamin
 1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu.

 2. Cele konkursu:


- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
- poszukiwanie twórczych rozwiązań
- rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w baśniach H.Ch. Andersena
- wyrażanie poprzez środki plastyczne specyficznej atmosfery baśni H.Ch. Andersena
- stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych twórców z całej Polski.

 1. Tematyka prac to baśnie H.Ch. Andersena przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni. 1. Technika: rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel, malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze, grafika warsztatowa – monotypia, linoryt, grafika komputerowa, collage. 1. Format – A - 5, A - 4, A - 3.


Prosimy nie rolować prac oraz nie oprawiać prac w ramki!

Prosimy precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac.

 1. Wiek uczestników: od 6 do 15 lat. 1. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu). Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5. 1. Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, III miejsce, wyróżnienia
  w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy.

 2. Autorzy nagrodzonych prac i ich nauczyciele prowadzący otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani do wystawy i ich nauczyciele prowadzący dyplomy.

 3. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru:


-Imię i nazwisko autora:

-Wiek autora:

-Adres placówki:

-Telefon/e-mail placówki:

-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

11. Prace należy przesłać na adres:

           Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Hansa Christiana Andersena

ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom

Z dopiskiemKonkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana  Andersena”

Termin upływa 15.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

12. W przypadku obowiązywania przepisów związanych z COVID – 19 informacja na temat    rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl wraz z  otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 02.04.2021r. Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

Uwagi końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

 2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

 3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich nauczycieli prowadzących niezbędnych do organizacji konkursu.

 4. W przypadku obowiązywania przepisów związanych z COVID-19 nagrody
  i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

 5. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora: www.psp2.radom.pl osoby nagrodzone, wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu oraz podziału nagród.

 7. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przebieg konkursu: Ilona Górniewska i.gorniewska@psp2.radom.pl


 

Regulamin jest dostępny także na stronie konkursu.

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

karta zgłoszeniowa

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 02/04/2021

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny