Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

13. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „(Nie)sprawność w szarości” Rawicz 2018

REGULAMIN 13. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  (N I E) S P R A W N O Ś Ć   W   S Z A R O Ś C I RAWICZ 2018

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU
WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU, MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE, MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ.

Temat: „(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI”

Zapraszamy do udziału w już 13 edycji naszego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. W tym roku spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem postrzegania sprawności i/lub  niepełnosprawności posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli. Stwórzcie w ten sposób pracę pod tytułem „(Nie)sprawność w szarości”. Być może właśnie poprzez wykonanie rysunku czy fotografii ulepszymy naszą rzeczywistość i uczynimy ją bardziej tolerancyjną i piękniejszą.
Niepełnosprawność - ma wiele definicji między innymi rozumiemy ją jako długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka na skutek obniżenia sprawności fizycznej, psychicznej bądź umysłowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Niepełnosprawność łączy się często z niemożnością pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na skutek barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, politycznego), w tym barier architektonicznych.
Sprawność – natomiast to zdolność organizmu do wykonywania określonych czynności, to sprawna organizacja jakichś działań, czynności. To także praktyczna umiejętność wykonywania czegoś. Sprawność fizyczna natomiast to szeroko rozumiana sprawność organizmu warunkowana poprzez odpowiedni poziom strukturalny i funkcjonalny układów naszego ciała. Te wszystkie fakty warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu konkursowej pracy plastycznej na temat „(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI”.

Cele konkursu:
- popularyzacja technik plastycznych,
- sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych  twórców,
- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,
- rozwój talentów plastycznych,
- kształtowanie postawy tolerancji.

Kategorie wiekowe:
a) 5- 8 lat        b) 9- 12    c) 13- 15

Technika: 
- rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel - powinien być utrwalony),
- malarstwo,
- grafika (warsztatowa, komputerowa),
- fotografia,
- collage.

(UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI LUB SZAROŚCI, UŻYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ)

Format: A4, A3, A2, A1. Przyjmujemy tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).
- prosimy nie oprawiać prac,
- prosimy nie rolować (zwijać) prac.

Warunki uczestnictwa:
- jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace,
- prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac i reprodukowania w celach promocyjnych,
- organizatorzy nie zwracają prac!
- nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną lub zostaną przekazane jako upominki dla partnerów i sponsorów konkursu,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
- osoba której przyznana zostanie główna nagroda zobowiązana jest do przyjazdu i odbioru nagrody w określonym terminie!

Każda praca musi zawierać opis według wzoru:
Imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, opiekun, placówka.

Prace należy nadsyłać na adres:

KONKURS PLASTYCZNY - (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU
UL.PRZYJEMSKIEGO 35
63-900 RAWICZ

Kontakt:
tel.(065) 546 5485
e-mail: biblioteka-gim-sierakowo@wp.pl
www.sp6.rawicz.pl
www.biblioteka_sierakowo.entro.pl
Fanpage konkursu na Facebooku - KLIK

Jury:
W skład Jury wejdą profesjonalni artyści, instruktorzy i nauczyciele plastyki.
Przyznane zostaną następujące nagrody :
- GRAND PRIX konkursu - Nagroda Burmistrza Gminy Rawicz,
- Nagroda Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,
- Nagroda Muzeum Ziemi Rawickiej,
- Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu,
- Nagroda Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu,
- Nagroda Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu,
- ponadto wyłonionych zostanie 100 prac (honorowych wyróżnień), z których wybrane zostaną po 3 Nagrody i po 3 Wyróżnienia regulaminowe w każdej kategorii wiekowej.

Jury pozostawia się prawo innej kolejności nagradzania. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych telefonów kontaktowych).
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły:
www.sp6.rawicz.pl
www.biblioteka_sierakowo.entro.pl
https://www.facebook.com/Niesprawno%C5%9B%C4%87-w-szaro%C5%9Bci-13-Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2018-154042875197666/

Terminy:
09.03.2018 - ostateczny termin nadsyłania prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).

Kwiecień 2018 – Posiedzenie komisji konkursowej.

30 kwietnia 2018 o godzinie 13.00 - Ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.
Maj 2018 - otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Zastrzegamy, że termin otwarcia wystawy może ulec zmianie (o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród powiadomieni zostaną laureaci i osoby wyróżnione telefonicznie). Informacja taka znajdzie się również na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

Komisarz konkursu
Witold Adamczyk

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 kwietnia 2018 o godzinie 13.00 na stronie organizatora

Nagrody: Książkowe i rzeczowe (materiały plastyczne)

Przedział wiekowy: 5-15 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny