Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

7 grzechów głównych – ogólnopolski konkurs plastyczny

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-25 lat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualnie, organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne.

Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace na konkurs można przesyłać do 30 stycznia 2018 r. Zgłoszeń  dokonuje szkoła lub placówka oświatowa, udział w konkursie jest płatny 20 zł od szkoły.
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

 

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH – PYCHA, CHCIWOŚĆ, NIECZYSTOŚĆ, ZAZDROŚĆ, NIEUMIARKOWANIE W JEDZENIU I PICIU, GNIEW, LENISTWO“

REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: od 4 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm
4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrociu: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu
5. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
6. Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
8. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 30. 01. 2018r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5., tel. (71) 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 14. 03. 2018r., godz. 12,00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:
Organizatorzy oczekują prac plastycznych będących alegorią 7 grzechów głównych, ilustrując jeden z nich lub łącząc w jednej wizji artystycznej wszystkie, jak uczynił to wybitny malarz XVI w Hieronim Bosch. Personifikacja 7 grzechów głównych oraz związany z tym namysł nad grzeszną naturą człowieka, będą ważnym przyczynkiem do pracy nad sobą, nad swoimi słabościami, bo grzechy popełniamy wszyscy i są wyrazem naszej słabości.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)................................
.....................................................................................................................................................................................
dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy (nazwa konkursu)....................................................................
.....................................................................................................................................................................................

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833. z póź. zm.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego.........................................................................................................................

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny