Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

A to moja bajka właśnie

 

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół do udziału w konkursie „A to moja bajka właśnie”. Do 7 maja 2012 można zgłaszać na konkurs autorską baśń, bajkę, opowiadanie, komiks.
Uroczyste ogłoszenie wyników 24 maja w czasie 3.Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej Dobre Strony.
Dla autorów zwycięskich prac organizatorzy przewidują następujące nagrody

 • tablety,

 • pakiety korepetycji

 • dostęp do internetowych platform kursów językowych
  – angielski i niemiecki dla uczniów,

 • dostęp do internetowych platform kursów językowych
  – angielski i niemiecki dla szkół, w których uczą się laureaci,


 

Regulamin konkursu 'A to moja bajka właśnie'

 1. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek ogłasza konkurs „A to moja bajka właśnie” na napisanie autorskiej bajki, baśni, komiksu.

 2. Prace w formie drukowanej lub elektronicznej należy przesłać do 7 maja 2012 r. na adres Organizatora (patrz punkt 6).

 3. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: umiejętność zastosowania konwencji bajki i baśni, oryginalność i poprawność językową.

 4. Nagrodami w konkursie „A to moja bajka właśnie” są:
  a)  2 tablety ufundowane przez firmę Platu Wrocław – 2 główne nagrody,
  b)  2 pakiety korepetycji ufundowane przez firmę Platu Wrocław,
  - każdy pakiet zawiera 24 lekcje 45 min. (12 spotkań po 90 min.) z następujących przedmiotów: matematyka, język polski, fizyka, chemia, język niemiecki, język angielski),
  - pakiet można wykorzystać do końca 2012 roku.
  c)  Dla 7 wyróżnionych uczniów 7 zestawów FunEnglish.pl, Angielski123, Niemiecki123 oraz Czytaj123 na roczny dostęp na internetowe platformy FunEnglish.
  d)  Dla 2 szkół, w których uczą się uczniowie wyróżnieni głównymi nagrodami, roczny dostęp do platformy FunEnglish.pl.
  - Bezpłatny dostęp obejmuje 2 klasy.
  - W konkursie musi zostać wyróżniona klasa, z której pochodzi uczeń – laureat głównej nagrody.
  - Drugą klasę wskazuje dyrekcja szkoły, chyba że z tej samej szkoły pochodzi 2 laureatów głównych nagród, wówczas automatycznie nagrodzona jest klasa wyróżnionego ucznia.
  - Bezpłatny dostęp do platformy obejmuje również nauczycieli prowadzących klasy w nagrodzonych szkołach.
  e)  Roczny dostęp do platformy FunEnglish dla szkoły, z której zostanie nadesłanych najwięcej prac.
  - Abonament obejmuje dwie klasy wskazane przez dyrektora szkoły

 5. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w wieku podstawowym i  gimnazjalnym (do lat 16)

 6. Prace można wysłać pocztą elektroniczną i tradycyjną z informacją w tytule Konkurs – „A to moja bajka właśnie”
  a)  wpdk@wpdk.pl
  b)  Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, ul. Widok 7A, 50-052 Wrocław

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie swoich danych:
  a)  imię i nazwisko
  b)  wiek
  c)  klasa
  d)  nr szkoły
  e)  imię i nazwisko wychowawcy klasy

 8. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej jest podpis nauczyciela pod pracą. W wersji elektronicznej imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela.

 9. Warunkiem przyjęcia pracy jest zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)".

 10. Bajka, baśń, komiks nie może przekroczyć 6 tysięcy znaków.

 11. Z udziału w Konkursie wyklucza się uczniów, których rodzice lub członkowie rodzin są:
  a)  pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Organizacji Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.
  b)  członkami Jury.
  c)  Organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 12. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „A to moja bajka właśnie” nastąpi 24 maja w czasie 3.Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej Dobre Strony.

 13. Bajki, baśnie, komiksy muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie prace kopiowane z sieci będą dyskwalifikowane.

 14. Prace wyróżnionych autorów będą promowane na profilu i stronie internetowej Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

 15. Postanowienia końcowe
  a)  Regulamin niniejszego Konkursu jest w biurze WPDK, ul. Widok 7A, 50-052 Wrocław oraz na stronie internetowej www.wpdk.pl.
  b)  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.
  c)  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  d)  Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu.
  e)  Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  f)  Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin ogłoszenia wyników: 24 maja 2012 r.

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: od 7 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny