Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Anioły Niepodległej- ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „ Anioły Niepodległej”

 

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

PATRONAT

Burmistrz miasta Józefowa nad Wisłą

 • CELE KONKURSU:


- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
- doskonalenie umiejętności
- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży
- stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie młodzieży uzdolnionej.

TEMATYKA PRAC

Prace plastyczne powinny być związane z aniołami; z ich wpływem na życie człowieka oraz z różnymi zadaniami jakie mają do spełnienia w stosunku do ludzi, Polski i świata.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (, szkoły podstawowe, placówki kultury, świetlice, itp.)

 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 3. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout, nie rolować, zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie.

 4. Techniki barwne: malarstwo, rysunek, grafika, collage – format A4 lub A3

 5. Formy przestrzenne – wielkość dowolna, maksymalna wysokość 100cm

 6. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę według wzoru zamieszczonego na końcu regulaminu

 7. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych : 7-9 lat, 10-15 lat.


 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Termin nadsyłania prac do 01.2019 r.

 2. Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul.Opolska10a;24-340 Józefów nad Wisłą, Tel: 82-85-023, e-mail: zso_jozefow@interia.pl

 3. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez organizatora terminie w Józefowie nad Wisłą. 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej: http://zso-jozefow.pl/ (o miejscu i godzinie podsumowania konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie)


UWAGI KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych w mediach.

 2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 3. Organizator nie zapewnia gościom noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży.

 4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów. 1. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości podsumowania konkursu mogą być przesłane pocztą wyłącznie na koszt adresata.


 

 

 

 

 

 • WZÓR METRYCZKI DOŁĄCZANEJ DO PRACY PLASTYCZNEJ


 


Tytuł pracy 
Imię i nazwisko autora
Wiek  autora pracy 
Adres i telefon placówki 
Imię i nazwisko nauczyciela
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego .................................................... w Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym „ Anioły  Niepodległej”

organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
w celach wynikających z regulaminu Konkursu czyli publikację danych osobowych
i wizerunku w mediach, nieodpłatną publikację prac oraz innych czynności wynikających
z organizacyjnych zasad konkursu.

 

.............................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Organizator konkursu informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie

art. 6 ust.1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Józefowie nad Wisła  będzie przetwarzał dane uczestników konkursu i jego opiekunów w celach:

- wysyłka prac na konkurs

- informacja o wynikach konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcacch

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.01.2019

Nagrody: rzeczowe,dyplomy

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny