Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

BOMBKA BOŻONARODZENIOWA

BOMBKA BOŻONARODZENIOWA

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku                                            serdecznie zaprasza do udziału                                                                                                         w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym                                                                                „Bombka Bożonarodzeniowa”
 1. CEL KONKURSU: • Twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowanie tradycji świątecznych.

 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej i kreatywności uczniów.

 • Stworzenie możliwości promowania własnych dokonań twórczych.


 

 1. REGULAMIN KONKURSU: • TEMAT: Bombka Bożonarodzeniowa.

 • TECHNIKA: Dowolna.

 • FORMAT: Kompozycja przestrzenna z możliwością zawieszenia.

 • MATERIAŁ: Dowolny.

 • KATEGORIA WIEKOWA:

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych

 • klasy I- III Szkoły Podstawowej

 • klasy IV-VII Szkoły Podstawowej

 • KRYTERIA OCENY: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, estetyka. Każda bombka choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.

 • INFORMACJE DODATKOWE: Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie lub z pomocą dorosłych jedną bombkę bożonarodzeniową, zaopatrzoną w metryczkę (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Dodatkowo każda praca powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zamieszczony w załączniku.

 • TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 8 grudnia 2017 r. • ADRES DO KORESPONDENCJI:


SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU
TOPORZYSKO 166
34-240 JORDANÓW


Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

 

 • OCENA PRAC: Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 • WYNIKI KONKURSU: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 grudnia 2017 r., zostaną one zamieszczone na stronie internetowej placówki: zstoporzysko.pl Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców oraz dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu zostaną wysłane pocztą. Bardzo prosimy nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowań o przesłanie zaadresowanej koperty zwrotnej w formacie A4 wraz ze znaczkiem.

 • WYSTAWA PRAC: Wszystkie bombki zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace pozostają do dyspozycji organizatora.

 • OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS: Iwona Giza, Elżbieta Gruca, Renata Gałka. Dodatkowe pytania na temat konkursu można kierować drogą e-mailową pod adres: e-zadelko@tlen.pl  lub giza@gmail.com


FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA                                                                        W KONKURSIE PLASTYCZNYM                                                                                                 „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

Imię i nazwisko:…………………………………………………...........                                                                      Wiek:…………………                                                                                                                                  Nazwa i adres szkoły:………………………………………………………………                                              Klasa:………………….                                                                                                                                           Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca:.........................................

Oświadczam, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i art.27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie plastycznym "Bombka Bożonarodzeniowa"

 

Oświadczam, że jestem właścicielem pracy, które zgłosiłem/am do konkursu plastycznego "Bombka Bożonarodzeniowa". Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

…………………… …………                                                            …………………… …………                              Data i miejscowość                                                                        Czytelny podpis*

*Z uwagi na niepełnoletność uczestników, wymagany jest podpis rodziców, bądź prawnych opiekunów.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 grudnia 2017 r.

Nagrody: rzeczowe plus dyplomy dla zwycięzców i wyróżnioych

Przedział wiekowy: przedszkola i szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny