Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny na plakat w nurcie Pop-art Muzyczne „Stany” Zachwytu „CHOPINALIA 2019”

Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym.

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
przedszkolaki
uczniowie klas I-III
uczniowie klas IV – VI
uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Motywem przewodnim tegorocznych prac jest popkultura, Chopin, ale również inni kompozytorzy, artyści ,wokaliści, szeroko pojęta kultura muzyczna oraz przedmioty kojarzone z muzyką, to wszystko widziane oczami artysty Pop- Artu. Uczestnicy tworzą plakat , który będzie mówił o muzyce odwołując się do masowego odbiorcy. Mają ukazać jej fenomen we współczesnej formie, „krzyczeć” obrazem, kolorem, szokować, zaskakiwać, zderzyć dwa światy - klasyczny i współczesny - w jednej artystycznej formie. Plakat może promować postać, wydarzenie muzyczne np. festiwal, konkurs, koncert, gatunek muzyczny, może zawierać elementy kultury Stanów Zjednoczonych.

Technika prac: plakat wykonany dowolną techniką / rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika - w tym również komputerowa - kolaż, fotokolaż itp. Maksymalny format pracy – A2.
Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.
Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony internetowej www.mzs.duszniki.pl karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich do organizatora do dnia 14.02.2019r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs plastyczny.

Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowy, a także imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.
UWAGA - zmiana terminu! Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do dnia 28.03.2019r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Miejski Zespół Szkół
ul. Sprzymierzonych 6,
57- 340 Duszniki- Zdrój

z dopiskiem konkurs plastyczny.

 

REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz siódmy wybieramy się wraz zFryderykiem w świat kultury, sztuki. W tym roku zmieniamy kierunek, Ameryka to nasz tegoroczny przystanek, muzyczne „Stany”zachwytu. Doprowadzimy do zderzenia dwóch światów, kultury wyższej i popkultury. Czy znajdzie się tu miejsce dla naszego wysublimowanego kompozytora?Co powiedziałby Chopin widząc swoją podobiznę na koszulce, kubku, puszce, czy też muralu? Albo jak zareagowałbysłysząc swoje utwory grane w na rockową, czy też jazzową nutę? Taka Etiuda Rewolucyjna jako...dzwonek w telefonie? Szok, dezaprobata, skandal, różnorodność, wybór...jakiego słowa użyć, aby dogonić pędzącą cywilizację i jej wytwory? Niektórzy z nas łakną zmian, dotrzymują kroku tej wielkiej machinie, ale są i tacy, którzy wolno drepczą, zawracają chcąc utrzymać tę klasyczną prostotę, jakiś dawno przyjęty kanon, takie duchowe muzeum sztuki, które trzeba ocalić za wszelką cenę.

Jak co roku zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zabierzmy Chopina do Stanów Zjednoczonych, pokażmy kulturę, która tak bardzo wyznacza trendy na całym świecie. Nie moralizujmy, nie wartościujmy, ale uczmy się mądrze wybierać.

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2019”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: Muzyczne „Stany” Zachwytu - Fryderyk Chopin w Popkulturze.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o nurcie w sztuce XX w.- Pop-arcie.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.mzs.duszniki.pl należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: projekt.chopinalia.mzs@gmail.com

8. Konkurs rozpoczyna się 14.01.2019 roku i trwa do 11.03.2019 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w pięciu kategoriach:

  • przedszkolaki

  • uczniowie klas I-III

  • uczniowie klas IV – VI

  • uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych


10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac plastycznych

1. Motywem przewodnim tegorocznych prac jest popkultura, Chopin, ale również inni kompozytorzy, artyści ,wokaliści, szeroko pojęta kultura muzyczna oraz przedmioty kojarzone z muzyką, to wszystko widziane oczami artysty Pop- Artu. Uczestnicy tworzą plakat , który będzie mówił o muzyce odwołując się do masowego odbiorcy. Mają ukazać jej fenomen we współczesnej formie, „krzyczeć” obrazem, kolorem, szokować, zaskakiwać, zderzyć dwa światy - klasyczny i współczesny - w jednej artystycznej formie. Plakat może promować postać, wydarzenie muzyczne np. festiwal, konkurs, koncert, gatunek muzyczny, może zawierać elementy kultury Stanów Zjednoczonych.

2. Technika prac: plakat wykonany dowolną techniką / rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika - w tym również komputerowa - kolaż, fotokolaż itp.

3. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

4. Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

5. Maksymalny format pracy – A2.

6. Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowy, a także imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.

8. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Miejski Zespół Szkół ,

ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój, do dnia 11.03.2019r. /liczy się data stempla pocztowego/, z dopiskiem konkurs plastyczny.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej www.mzs.duszniki.pl karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich do organizatora do dnia 14.02.2019r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs plastyczny.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2019”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac plastycznych po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

  • poprawność wykonania formy plakatu,

  • oryginalne i twórcze ujęcie tematu,

  • dobór środków wyrazu artystycznego,

  • samodzielność /szczegónie w przypadku dzieci najmłodszych/,

  • ogólne wrażenie artystyczne.


4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia.

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury.

2. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury może przyznać równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach.

4. Jury – jak co roku - przyzna nagrodę Grand Prix konkursu.

5. Organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 29.03.2019r.

6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

7. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości podsumowującej projekt „CHOPINALIA 2019”.

 

karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody za miejsca 1-3 w każdej kategorii, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny