Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs ORIGAMI „W papierowym świecie” ph. „Zimowe ORIGAMI”

Miejskie Przedszkole Nr 34


im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół


z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku


zaprasza do udziału


w Międzynarodowym Konkursie ORIGAMI „W papierowym świecie”


pod hasłem:  „Zimowe ORIGAMI”.


Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka  i Jego Przyjaciół

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania dzieci sztuką ORIGAMI,

 • budzenie w dzieciach wrażliwości estetycznej,

 • rozwijanie wyobraźni, logicznego myślenia i podzielności uwagi,

 • kształcenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej,

 • zachęcanie dzieci do odkrywania swoich możliwości,

 • wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci,

 • kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata.


Uczestnicy: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.

Technika: prace należy wykonać techniką ORIGAMI płaskie z koła, ORIGAMI płaskie z kwadratu lub ORIGAMI przestrzenne (elementy wykonywane bez użycia nożyczek, przyklejone na kartce).

Format pracy: A4.

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematyką konkursu,

 • stosowanie się do zasad techniki ORIGAMI,

 • samodzielność,

 • oryginalność,

 • estetyczne wykonanie pracy,

 • ciekawa kompozycja,

 • ciekawe faktury i kolory użytego papieru.


Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres Organizatora:

Miejskie Przedszkole Nr 34

im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Harcerska 2, 09-408 Płock.

z dopiskiem: Konkurs ORIGAMI

Wysyłane prace należy dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

 Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy nadesłać do 28.02.2018 r. na adres Organizatora konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 16.03.2018 r. w siedzibie Organizatora konkursu.

Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:

Jury wyłoni 3 najlepsze prace, za które zostaną przyznane nagrody  – I, II, III miejsce.

Pozostałym uczestnikom zostaną przyznane wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać czytelnie:

 • imię, nazwisko i wiek autora,

 • nazwę i adres placówki,

 • telefon i adres e-mail placówki,

 • imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.


Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Do pracy należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:                      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie pracy


(m.in. wystawa, strona internetowa Organizatora konkursu) mojego dziecka:


………………………………………………………………………………………………………………………


dla potrzeb promocyjnych Międzynarodowego Konkursu ORIGAMI „W papierowym świecie”  pod hasłem: „Zimowe ORIGAMI”.


Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-6 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny