Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Mój magiczny kot – ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Mój magiczny kot”

ORGANIZATOR:

Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul.Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław

CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
2. Doskonalenie w posługiwaniu się rożnymi technikami plastycznymi,
3. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
4. Stwarzanie możliwości prezentacji prac dzieciom uzdolnionym plastycznie.

ADRESACI KONKURSU:

Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z zerówkami szkolnymi.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I - dzieci w wieku 4 lat
KATEGORIA II - dzieci w wieku 5-6 lat

2. Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna po trzy nagrody główne (I,II,III miejsce).
Do każdego pierwszego miejsca w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznany puchar dyrektora.

3. Technika i format pracy:

Dla 4-latków: technika płaska, format A4 i A3
Dla 5-latków: technika przestrzenna

4. Maksymalnie 4 prace z placówki (jedno dziecko do pracy, jeden nauczyciel).
5. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.
6. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, nr. telefonu, adres, e mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
7. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, estetyka wykonana.

8. Termin nadsyłania prac: od 11.02.-22.02.2019r. ( prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:)

Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław

z dopiskiem: " Konkurs plastyczny - " Mój magiczny kot" (grupa 6)

9. Organizator konkursu nie bierze udziału w konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie.

10.Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

11.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia ( załącznik nr 1, załącznik nr 2)

12.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych uczestników ii opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.

13. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych przedszkola.

14. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej przedszkola: 28.03.2019r.

 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:

mgr Ewa Jagieła                       e mail: ewa.jagiela@zsp4wroc.pl

mgr Małgorzata Rucińska         e mail: m.rucinska@zsp4wroc.pl

mgr Weronika Mondel            e mail: w.mondel @zsp4wroc.pl

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ Mój magiczny kot ”

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.

 

....................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ Mój magiczny kot ”

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.

 

....................................................

Podpis nauczyciela/ wychowawcy

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole nr 70 w ZSP nr 4

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny