Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Moja Przygoda w Muzeum – Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

Zadanie konkursowe, podobnie jak w latach poprzednich, polega na zapoznaniu się ze zbiorami określonego muzeum lub galerii i przygotowanie pracy plastycznej na ten temat. Praca powinna być związana tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddawać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji, uczestnik konkursu wybiera zatem, co wywarło na niego największy wpływ i przedstawia to w swej wizji artystycznej. Uwaga - z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne.

Technika wykonania pracy - plastyczna płaska (malarstwo, grafika, rysunek i inne), przestrzenne, multimedia (film, grafika komputerowa).

Wymagania techniczne:

  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)

  • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.

  • grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1

  • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)


Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Przebieg konkursu - muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych do organizatora, Muzeum Okręgowego w Toruniu, upływa w dniu 25 czerwca.

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
DZIAŁ EDUKACJI
RYNEK STAROMIEJSKI 1
87 – 100 TORUŃ

 

Regulamin


Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.Akceptowane prace:

prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania poniżej, na końcu teksu):

pełne imię i nazwisko autora pracy
dokładny wiek autora pracy
tytuł pracy
nazwę i adres szkoły bądź instytucji
pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznegoUWAGA!Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.Prace należy przysyłać do 25 czerwca danego roku na adres:MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
DZIAŁ EDUKACJI
RYNEK STAROMIEJSKI 1
87 – 100 TORUŃ

tel. (056) 66 05 632; fax (056) 622-40-29

www.muzeum.torun.pl; edukacja@muzeum.torun.pl

Przegląd finałowy nadesłanych w ramach Projektu prac odbywa się na początku lipca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury) przyznają równorzędne nagrody w trzech obszarach sztuk plastycznych: formy płaskie, formy przestrzenne, multimedia, w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Spośród prac o tematyce toruńskiej wyłoniona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Torunia. Jedna z Instytucji biorących udział w Projekcie, otrzyma Nagrodę za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Ponadto Jury zakwalifikuje  ok. 200  najciekawszych prac  na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach i kwalifikacji na wystawę zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz przesłane pocztą.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy września danego roku) połączoną z wręczeniem nagród i wernisażem wystawy. Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.Uwagi organizatora:

- nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
- prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
- prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;
- zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: wrzesień 2018

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny